งานการเงิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา แผนภูมิการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561