รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2561

>> พบทั้งหมด    19    รายการ
ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียดการจัดสรร การเบิกจ่าย คงเหลือ
คก.หลัก คก.ย่อย รวมจัดสรร จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ
1 สสอ.เมืองพะเยา 487,660.53 78,250.00 565,910.53 726,354.59128.35 -160,444.06 -28.35
2 สสอ.จุน 417,052.70 110,750.00 527,802.70 575,600.37109.06 -47,797.67 -9.06
3 สสอ.เชียงคำ 573,016.87 60,000.00 633,016.87 649,158.76102.55 -16,141.89 -2.55
4 สสอ.เชียงม่วน 460,658.24 67,750.00 528,408.24 545,747.98103.28 -17,339.74 -3.28
5 สสอ.ดอกคำใต้ 606,908.89 31,750.00 638,658.89 548,839.5085.94 89,819.39 14.06
6 สสอ.ปง 434,765.67 160,500.00 595,265.67 698,951.72117.42 -103,686.05 -17.42
7 สสอ.แม่ใจ 387,705.68 28,750.00 416,455.68 463,189.78111.22 -46,734.10 -11.22
8 สสอ.ภูซาง 410,238.83 60,500.00 470,738.83 520,068.92110.48 -49,330.09 -10.48
9 สสอ.ภูกามยาว 353,127.69 49,500.00 402,627.69 413,345.09102.66 -10,717.40 -2.66
10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 16,882,068.78 0.00 16,882,068.78 10,544,075.4662.46 6,337,993.32 37.54
11 รพท.พะเยา 167,290.60 84,150.00 251,440.60 1,126,307.60447.94 -874,867.00 -347.94
12 รพท.เชียงคำ 51,643.55 65,100.00 116,743.55 655,838.90561.78 -539,095.35 -461.78
13 รพช.จุน 60,611.30 48,950.00 109,561.30 358,216.30326.96 -248,655.00 -226.96
14 รพช.เชียงม่วน 100,470.84 26,100.00 126,570.84 235,644.06186.18 -109,073.22 -86.18
15 รพช.ดอกคำใต้ 89,623.20 51,900.00 141,523.20 536,763.20379.28 -395,240.00 -279.28
16 รพช.ปง 57,186.00 49,500.00 106,686.00 507,409.70475.61 -400,723.70 -375.61
17 รพช.แม่ใจ 40,272.00 32,300.00 72,572.00 288,011.79396.86 -215,439.79 -296.86
18 รพช.ภูซาง 0.00 0.00 0.00 6,830.000.00 -6,830.00 0.00
19 รพช.ภูกามยาว 28,649.20 0.00 28,649.20 35,649.20124.43 -7,000.00 -24.43
รวมเป็นเงิน 21,608,950.57 1,005,750.00 22,614,700.57 19,436,002.9285.94 2,172,947.65 14.06
ได้รับจัดสรรรวม 22614700.57
เบิกจ่ายแล้ว 19436002.92
คงเหลือ 3178697.65