รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2561

>> พบทั้งหมด    19    รายการ
ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียดการจัดสรร การเบิกจ่าย คงเหลือ
คก.หลัก คก.ย่อย รวมจัดสรร จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ
1 สสอ.เมืองพะเยา 520,484.00 78,250.00 598,734.00 231,468.0238.66 367,265.98 61.34
2 สสอ.จุน 432,284.00 110,750.00 543,034.00 226,442.0741.70 316,591.93 58.30
3 สสอ.เชียงคำ 560,448.00 60,000.00 620,448.00 240,869.7938.82 379,578.21 61.18
4 สสอ.เชียงม่วน 447,444.00 67,750.00 515,194.00 205,117.7839.81 310,076.22 60.19
5 สสอ.ดอกคำใต้ 535,024.00 31,750.00 566,774.00 131,245.0423.16 435,528.96 76.84
6 สสอ.ปง 542,124.00 160,500.00 702,624.00 269,437.4138.35 433,186.59 61.65
7 สสอ.แม่ใจ 409,636.00 28,750.00 438,386.00 186,164.2342.47 252,221.77 57.53
8 สสอ.ภูซาง 415,868.00 60,500.00 476,368.00 315,081.5566.14 161,286.45 33.86
9 สสอ.ภูกามยาว 362,200.00 49,500.00 411,700.00 158,621.3638.53 253,078.64 61.47
10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 14,029,587.60 0.00 14,029,587.60 6,545,573.7746.66 7,484,013.83 53.34
11 รพท.พะเยา 36,000.00 84,150.00 120,150.00 62,600.0052.10 57,550.00 47.90
12 รพท.เชียงคำ 36,000.00 65,100.00 101,100.00 138,400.60136.89 -37,300.60 -36.89
13 รพช.จุน 36,000.00 48,950.00 84,950.00 38,725.0045.59 46,225.00 54.41
14 รพช.เชียงม่วน 55,310.12 26,100.00 81,410.12 36,989.5245.44 44,420.60 54.56
15 รพช.ดอกคำใต้ 36,000.00 51,900.00 87,900.00 49,907.8056.78 37,992.20 43.22
16 รพช.ปง 36,000.00 49,500.00 85,500.00 194,707.20227.73 -109,207.20 -127.73
17 รพช.แม่ใจ 36,000.00 32,300.00 68,300.00 24,136.0035.34 44,164.00 64.66
18 รพช.ภูซาง 7,080.00 0.00 7,080.00 0.000.00 7,080.00 100.00
19 รพช.ภูกามยาว 12,000.00 0.00 12,000.00 12,293.18102.44 -293.18 -2.44
รวมเป็นเงิน 18,545,489.72 1,005,750.00 19,551,239.72 9,067,780.3246.38 9,477,709.40 53.62
ได้รับจัดสรรรวม 19551239.72
เบิกจ่ายแล้ว 9067780.32
คงเหลือ 10483459.4