รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2561

>> พบทั้งหมด    19    รายการ
ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียดการจัดสรร การเบิกจ่าย คงเหลือ
คก.หลัก คก.ย่อย รวมจัดสรร จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ
1 สสอ.เมืองพะเยา 487,660.53 78,250.00 565,910.53 726,089.85128.30 -160,179.32 -28.30
2 สสอ.จุน 417,052.70 110,750.00 527,802.70 568,698.67107.75 -40,895.97 -7.75
3 สสอ.เชียงคำ 575,795.72 60,000.00 635,795.72 650,932.61102.38 -15,136.89 -2.38
4 สสอ.เชียงม่วน 460,658.24 67,750.00 528,408.24 540,247.98102.24 -11,839.74 -2.24
5 สสอ.ดอกคำใต้ 606,908.89 31,750.00 638,658.89 548,839.5085.94 89,819.39 14.06
6 สสอ.ปง 437,016.95 160,500.00 597,516.95 700,845.62117.29 -103,328.67 -17.29
7 สสอ.แม่ใจ 387,705.68 28,750.00 416,455.68 463,189.78111.22 -46,734.10 -11.22
8 สสอ.ภูซาง 410,238.83 60,500.00 470,738.83 510,192.12108.38 -39,453.29 -8.38
9 สสอ.ภูกามยาว 353,758.99 49,500.00 403,258.99 413,345.09102.50 -10,086.10 -2.50
10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 16,936,146.88 0.00 16,936,146.88 10,697,608.1463.16 6,238,538.74 36.84
11 รพท.พะเยา 167,290.60 84,150.00 251,440.60 1,029,013.60409.25 -777,573.00 -309.25
12 รพท.เชียงคำ 51,643.55 65,100.00 116,743.55 641,478.90549.48 -524,735.35 -449.48
13 รพช.จุน 60,611.30 48,950.00 109,561.30 358,216.30326.96 -248,655.00 -226.96
14 รพช.เชียงม่วน 100,470.84 26,100.00 126,570.84 235,644.06186.18 -109,073.22 -86.18
15 รพช.ดอกคำใต้ 89,623.20 51,900.00 141,523.20 536,763.20379.28 -395,240.00 -279.28
16 รพช.ปง 57,186.00 49,500.00 106,686.00 507,409.70475.61 -400,723.70 -375.61
17 รพช.แม่ใจ 40,272.00 32,300.00 72,572.00 288,011.79396.86 -215,439.79 -296.86
18 รพช.ภูซาง 0.00 0.00 0.00 6,830.000.00 -6,830.00 0.00
19 รพช.ภูกามยาว 28,649.20 0.00 28,649.20 35,649.20124.43 -7,000.00 -24.43
รวมเป็นเงิน 21,668,690.10 1,005,750.00 22,674,440.10 19,459,006.1185.82 2,209,683.99 14.18
ได้รับจัดสรรรวม 22674440.1
เบิกจ่ายแล้ว 19459006.11
คงเหลือ 3215433.99