รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2561

>> พบทั้งหมด    19    รายการ
ลำดับ แม่ข่าย ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 สสอ.เมืองพะเยา 305,574.00 104,677.3234.26 200,896.68 65.74
2 สสอ.จุน 235,374.00 130,327.0255.37 105,046.98 44.63
3 สสอ.เชียงคำ 342,608.00 153,532.3044.81 189,075.70 55.19
4 สสอ.เชียงม่วน 258,044.00 83,679.2332.43 174,364.77 67.57
5 สสอ.ดอกคำใต้ 323,344.00 80,345.3124.85 242,998.69 75.15
6 สสอ.ปง 329,804.00 48,856.3414.81 280,947.66 85.19
7 สสอ.แม่ใจ 221,296.00 88,163.8739.84 133,132.13 60.16
8 สสอ.ภูซาง 221,868.00 138,061.1762.23 83,806.83 37.77
9 สสอ.ภูกามยาว 187,600.00 82,179.0643.81 105,420.94 56.19
10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 10,175,227.00 3,966,306.3638.98 6,208,920.64 61.02
11 รพท.พะเยา 36,000.00 0.000.00 36,000.00 100.00
12 รพท.เชียงคำ 36,000.00 14,439.6540.11 21,560.35 59.89
13 รพช.จุน 36,000.00 20,235.0056.21 15,765.00 43.79
14 รพช.เชียงม่วน 55,310.00 9,587.2017.33 45,722.80 82.67
15 รพช.ดอกคำใต้ 36,000.00 31,607.8087.80 4,392.20 12.20
16 รพช.ปง 36,000.00 21,186.0058.85 14,814.00 41.15
17 รพช.แม่ใจ 36,000.00 10,284.0028.57 25,716.00 71.43
18 รพช.ภูซาง 7,080.00 0.000.00 7,080.00 100.00
19 รพช.ภูกามยาว 12,000.00 293.182.44 11,706.82 97.56
รวมเป็นเงิน 12,891,129.00 4,983,760.8138.66 7,907,368.19 61.34