รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2561

>> พบทั้งหมด    19    รายการ
ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียดการจัดสรร การเบิกจ่าย คงเหลือ
คก.หลัก คก.ย่อย รวมจัดสรร จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ
1 สสอ.เมืองพะเยา 520,486.00 78,250.00 598,736.00 335,187.7955.98 263,548.21 44.02
2 สสอ.จุน 413,686.82 110,750.00 524,436.82 491,615.2793.74 32,821.55 6.26
3 สสอ.เชียงคำ 564,954.46 60,000.00 624,954.46 534,092.5985.46 90,861.87 14.54
4 สสอ.เชียงม่วน 466,139.60 67,750.00 533,889.60 489,838.2591.75 44,051.35 8.25
5 สสอ.ดอกคำใต้ 535,674.42 31,750.00 567,424.42 180,129.9831.75 387,294.44 68.25
6 สสอ.ปง 491,664.70 160,500.00 652,164.70 525,518.0580.58 126,646.65 19.42
7 สสอ.แม่ใจ 409,636.00 28,750.00 438,386.00 309,529.7170.61 128,856.29 29.39
8 สสอ.ภูซาง 416,741.69 60,500.00 477,241.69 463,545.1597.13 13,696.54 2.87
9 สสอ.ภูกามยาว 362,200.00 49,500.00 411,700.00 339,104.5182.37 72,595.49 17.63
10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 14,601,806.00 0.00 14,601,806.00 8,886,358.9460.86 5,715,447.06 39.14
11 รพท.พะเยา 36,000.00 84,150.00 120,150.00 191,200.00159.13 -71,050.00 -59.13
12 รพท.เชียงคำ 36,000.00 65,100.00 101,100.00 316,460.60313.02 -215,360.60 -213.02
13 รพช.จุน 53,960.54 48,950.00 102,910.54 148,325.00144.13 -45,414.46 -44.13
14 รพช.เชียงม่วน 84,460.00 26,100.00 110,560.00 96,711.6287.47 13,848.38 12.53
15 รพช.ดอกคำใต้ 86,921.45 51,900.00 138,821.45 123,315.6088.83 15,505.85 11.17
16 รพช.ปง 36,000.00 49,500.00 85,500.00 316,282.20369.92 -230,782.20 -269.92
17 รพช.แม่ใจ 36,000.00 32,300.00 68,300.00 196,503.79287.71 -128,203.79 -187.71
18 รพช.ภูซาง 7,080.00 0.00 7,080.00 0.000.00 7,080.00 100.00
19 รพช.ภูกามยาว 12,000.00 0.00 12,000.00 14,693.18122.44 -2,693.18 -22.44
รวมเป็นเงิน 19,171,411.68 1,005,750.00 20,177,161.68 13,958,412.2369.18 5,212,999.45 30.82
ได้รับจัดสรรรวม 20177161.68
เบิกจ่ายแล้ว 13958412.23
คงเหลือ 6218749.45