รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2561

>> พบทั้งหมด    136    รายการ
ลำดับ ปีงบ กลุ่มงาน/หน่วยงาน ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 2561 สสอ.เมืองพะเยา 392,829.00 632,008.02160.89 -239,179.02 -60.89
2 2561 สสอ.จุน 353,102.57 508,793.14144.09 -155,690.57 -44.09
3 2561 สสอ.เชียงคำ 451,502.00 542,886.07120.24 -91,384.07 -20.24
4 2561 สสอ.เชียงม่วน 358,321.30 392,661.04109.58 -34,339.74 -9.58
5 2561 สสอ.ดอกคำใต้ 481,197.26 426,583.4188.65 54,613.85 11.35
6 2561 สสอ.ปง 388,646.15 558,780.60143.78 -170,134.45 -43.78
7 2561 สสอ.แม่ใจ 337,955.44 412,176.94121.96 -74,221.50 -21.96
8 2561 สสอ.ภูซาง 350,521.20 454,846.95129.76 -104,325.75 -29.76
9 2561 รพ.สต.ดงเจน 8,613.19 8,613.19100.00 0.00 0.00
10 2561 รพ.สต.บ้านเจน 7,490.00 7,490.00100.00 0.00 0.00
11 2561 รพ.สต.บ้านร่องคำหลวง 5,345.78 5,345.78100.00 0.00 0.00
12 2561 รพ.สต.แม่นาเรือ 5,681.70 5,681.70100.00 0.00 0.00
13 2561 รพ.สต.บ้านตุ่น 6,851.21 6,851.21100.00 0.00 0.00
14 2561 รพ.สต.บ้านต๊ำ 9,533.70 9,533.70100.00 0.00 0.00
15 2561 รพ.สต.บ้านต๋อม 6,420.00 6,420.00100.00 0.00 0.00
16 2561 รพ.สต.แม่ปืม 3,156.50 3,156.50100.00 0.00 0.00
17 2561 รพ.สต.บ้านป่าฝาง 5,243.00 5,243.00100.00 0.00 0.00
18 2561 รพ.สต.ห้วยแก้ว 8,271.10 6,944.3083.96 1,326.80 16.04
19 2561 รพ.สต.แม่กา 8,734.41 8,734.41100.00 0.00 0.00
20 2561 รพ.สต.บ้านใหม่ 5,992.00 5,992.00100.00 0.00 0.00
21 2561 รพ.สต.จำป่าหวาย 6,443.48 6,443.48100.00 0.00 0.00
22 2561 รพ.สต.ท่าวังทอง 4,419.10 4,419.10100.00 0.00 0.00
23 2561 รพ.สต.แม่ใส 5,050.40 5,050.40100.00 0.00 0.00
24 2561 รพ.สต.บ้านสาง 5,429.18 4,679.4886.19 749.70 13.81
25 2561 รพ.สต.ท่าจำปี 6,423.21 6,423.21100.00 0.00 0.00
26 2561 รพ.สต.แม่อิง 5,681.70 5,681.70100.00 0.00 0.00
27 2561 รพ.สต.สันป่าม่วง(อนาลโย) 7,618.40 7,618.40100.00 0.00 0.00
28 2561 รพ.สต.จุน 8,025.00 8,025.00100.00 0.00 0.00
29 2561 รพ.สต.บ้านธาตุขิงแกง 6,313.00 6,313.00100.00 0.00 0.00
30 2561 รพ.สต.บ้านศรีมาลัย 5,049.80 5,049.80100.00 0.00 0.00
31 2561 รพ.สต.บ้านร่องย้าง 7,575.60 5,681.7075.00 1,893.90 25.00
32 2561 รพ.สต.ลอ 8,871.69 8,871.69100.00 0.00 0.00
33 2561 รพ.สต.หงส์หิน 6,176.94 6,176.94100.00 0.00 0.00
34 2561 รพ.สต.บ้านสักลอ 6,241.20 5,609.9089.88 631.30 10.12
35 2561 รพ.สต.ทุ่งรวงทอง 6,313.00 6,313.00100.00 0.00 0.00
36 2561 รพ.สต.ห้วยยางขาม 9,383.90 7,864.5083.81 1,519.40 16.19
37 2561 รพ.สต.หย่วน 10,014.81 6,366.1163.57 3,648.70 36.43
38 2561 รพ.สต.น้ำแวน 5,993.79 5,993.79100.00 0.00 0.00
39 2561 รพ.สต.บ้านผาลาด 2,815.48 2,815.48100.00 0.00 0.00
40 2561 รพ.สต.เวียง 7,484.55 5,681.6075.91 1,802.95 24.09
41 2561 รพ.สต.บ้านฝายกวาง 9,080.35 8,075.3588.93 1,005.00 11.07
42 2561 รพ.สต.บ้านแวนโค้ง 4,868.50 4,868.50100.00 0.00 0.00
43 2561 รพ.สต.เจดีย์คำ 5,377.87 5,377.87100.00 0.00 0.00
44 2561 รพ.สต.บ้านหนองป่าแพะ 4,196.70 4,196.70100.00 0.00 0.00
45 2561 รพ.สต.ร่มเย็น 6,944.30 6,944.30100.00 0.00 0.00
46 2561 รพ.สต.เชียงบาน 6,848.00 6,848.00100.00 0.00 0.00
47 2561 รพ.สต.แม่ลาว 5,862.33 5,862.33100.00 0.00 0.00
48 2561 รพ.สต.บ้านน้ำมิน 4,494.00 4,494.00100.00 0.00 0.00
49 2561 รพ.สต.บ้านจำบอน 6,571.24 6,571.24100.00 0.00 0.00
50 2561 รพ.สต.บ้านสันปูเลย 10,265.95 10,265.92100.00 0.03 0.00
51 2561 รพ.สต.บ้านปางมดแดง 4,417.40 4,417.40100.00 0.00 0.00
52 2561 รพ.สต.ทุ่งผาสุข 6,206.00 6,206.00100.00 0.00 0.00
53 2561 รพ.สต.บ้านปิน 26,643.00 53,893.00202.28 -27,250.00 -102.28
54 2561 รพ.สต.บ้านไชยสถาน 5,050.40 23,050.40456.41 -18,000.00 -356.41
55 2561 รพ.สต.บ้านบ่อเบี้ย 11,227.51 11,227.51100.00 0.00 0.00
56 2561 รพ.สต.บ้านท่าฟ้าใต้ 23,978.70 23,978.70100.00 0.00 0.00
57 2561 รพ.สต.ตำบลสระ 5,457.00 5,457.00100.00 0.00 0.00
58 2561 รพ.สต.ตำบลบุญเกิด 7,186.46 7,186.46100.00 0.00 0.00
59 2561 รพ.สต.ตำบลดอกคำใต้ 9,630.00 9,630.00100.00 0.00 0.00
60 2561 รพ.สต.ตำบลบ้านถ้ำ 19,260.00 19,260.00100.00 0.00 0.00
61 2561 รพ.สต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ 8,666.95 7,407.0585.46 1,259.90 14.54
62 2561 รพ.สต.ตำบลบ้านปิน 9,296.16 9,296.16100.00 0.00 0.00
63 2561 รพ.สต.ขุนลาน 6,944.30 6,944.30100.00 0.00 0.00
64 2561 รพ.สต.ตำบลห้วยลาน 12,840.00 14,124.00110.00 -1,284.00 -10.00
65 2561 รพ.สต.ตำบลสันโค้ง 6,527.00 5,243.0080.33 1,284.00 19.67
66 2561 รพ.สต.บ้านจำไก่ 749.00 749.00100.00 0.00 0.00
67 2561 รพ.สต.ตำบลป่าซาง 6,313.00 6,952.86110.14 -639.86 -10.14
68 2561 รพ.สต.ตำบลหนองหล่ม 6,944.55 6,944.55100.00 0.00 0.00
69 2561 รพ.สต.ตำบลดงสุวรรณ 6,651.12 5,741.6286.33 909.50 13.67
70 2561 รพ.สต.ตำบลคือเวียง 10,143.60 10,143.60100.00 0.00 0.00
71 2561 รพ.สต.บ้านปาง 6,855.49 6,855.49100.00 0.00 0.00
72 2561 รพ.สต.บ้านม่วง 3,156.50 30,656.50971.22 -27,500.00 -871.22
73 2561 รพ.สต.ร้องเอี่ยน 4,846.76 22,596.76466.22 -17,750.00 -366.22
74 2561 รพ.สต.ควร 1,262.60 1,262.60100.00 0.00 0.00
75 2561 รพ.สต.ออย 3,156.50 18,656.50591.05 -15,500.00 -491.05
76 2561 รพ.สต.ฝายแก้ว 3,787.80 13,983.30369.17 -10,195.50 -269.17
77 2561 รพ.สต.หนองบัว 3,156.50 10,556.50334.44 -7,400.00 -234.44
78 2561 รพ.สต.งิม 3,156.15 9,724.85308.12 -6,568.70 -208.12
79 2561 รพ.สต.เลี้ยว 2,996.00 11,396.00380.37 -8,400.00 -280.37
80 2561 รพ.สต.ปางค่า 4,322.80 4,322.80100.00 0.00 0.00
81 2561 รพ.สต.ขุนควร 4,776.48 4,419.1092.52 357.38 7.48
82 2561 รพ.สต.สบขาม 3,298.81 3,298.81100.00 0.00 0.00
83 2561 รพ.สต.ต.แม่ใจ 7,221.62 7,221.62100.00 0.00 0.00
84 2561 รพ.สต.ป่าตึง 5,050.40 5,050.40100.00 0.00 0.00
85 2561 รพ.สต.ต.ศรีถ้อย 5,681.70 5,681.70100.00 0.00 0.00
86 2561 รพ.สต.ต.แม่สุก 5,157.40 5,788.70112.24 -631.30 -12.24
87 2561 รพ.สต.หนองสระ 5,156.78 5,156.78100.00 0.00 0.00
88 2561 รพ.สต.บ้านเหล่า 5,935.24 5,935.24100.00 0.00 0.00
89 2561 รพ.สต.ดงอินตา 4,815.00 4,815.00100.00 0.00 0.00
90 2561 รพ.สต.ต.เจริญราษฎร์ 5,050.40 5,681.70112.50 -631.30 -12.50
91 2561 รพ.สต.ต.ป่าแฝก 5,681.70 5,681.70100.00 0.00 0.00
92 2561 รพ.สต.บ้านฮวก 6,527.00 6,527.00100.00 0.00 0.00
93 2561 รพ.สต.ตำบลภูซาง 8,622.49 7,145.8982.88 1,476.60 17.12
94 2561 รพ.สต.บ้านม่วงชุม 9,369.99 8,620.9992.01 749.00 7.99
95 2561 รพ.สต.ตำบลทุ่งกล้วย 7,343.79 7,343.79100.00 0.00 0.00
96 2561 รพ.สต.เชียงแรง 9,679.65 8,031.8582.98 1,647.80 17.02
97 2561 รพ.สต.บ้านดอนมูล 8,473.64 8,473.64100.00 0.00 0.00
98 2561 รพ.สต.สบบง 9,701.07 9,202.0194.86 499.06 5.14
99 2561 รพ.สต.บ้านปางถ้ำ 6,143.94 1,872.5030.48 4,271.44 69.52
100 2561 สสช.บ้านต้นผึ้ง 3,584.96 1,449.2440.43 2,135.72 59.57
101 2561 สสช.บ้านคะแนง 13,123.55 9,740.2174.22 3,383.34 25.78
102 2561 สสช.บ้านนาบัว 8,656.30 8,656.30100.00 0.00 0.00
103 2561 สสช.บ้านห้วยก้างปลา 21,324.03 21,324.03100.00 0.00 0.00
104 2561 สสช.บ้านปางงุ้น 963.00 963.00100.00 0.00 0.00
105 2561 สสช.บ้านทุ่งแต 2,247.00 4,247.00189.01 -2,000.00 -89.01
106 2561 สสช.บ้านปางผักหม 1,893.90 2,525.20133.33 -631.30 -33.33
107 2561 สสช.บ้านสิบสองพัฒนา 0.00 0.000.00 0.00 0.00
108 2561 สสช.บ้านห้วยคอกหมู 1,893.90 1,893.90100.00 0.00 0.00
109 2561 รพ.สต.บ้านน้ำปุก 4,419.10 2,525.2057.14 1,893.90 42.86
110 2561 สสช.บ้านสันติสุข 0.00 0.000.00 0.00 0.00
111 2561 รพท.พะเยา 167,290.60 1,029,013.60615.11 -861,723.00 -515.11
112 2561 รพท.เชียงคำ 51,643.55 641,478.901,242.13 -589,835.35 -1,142.13
113 2561 รพช.จุน 60,611.30 358,216.30591.01 -297,605.00 -491.01
114 2561 รพช.เชียงม่วน 100,470.84 235,644.06234.54 -135,173.22 -134.54
115 2561 รพช.ดอกคำใต้ 89,623.20 536,763.20598.91 -447,140.00 -498.91
116 2561 รพช.ปง 57,186.00 507,409.70887.30 -450,223.70 -787.30
117 2561 รพช.แม่ใจ 40,272.00 288,011.79715.17 -247,739.79 -615.17
118 2561 รพ.สต.บ้านห้วยเคียน 7,732.46 7,732.46100.00 0.00 0.00
119 2561 สสอ.ภูกามยาว 318,460.00 379,372.90119.13 -60,912.90 -19.13
120 2561 รพ.สต.สว่างอารมณ์ 6,741.00 4,815.0071.43 1,926.00 28.57
121 2561 รพช.ภูซาง 0.00 6,830.000.00 -6,830.00 0.00
122 2561 รพช.ภูกามยาว 28,649.20 35,649.20124.43 -7,000.00 -24.43
123 2561 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 1,330,985.00 1,220,645.0091.71 110,340.00 8.29
124 2561 กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 84,998.00 59,918.0070.49 25,080.00 29.51
125 2561 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 1,300,568.00 1,251,717.1196.24 48,850.89 3.76
126 2561 กลุ่มงานประกันสุขภาพ 166,645.00 149,090.4889.47 17,554.52 10.53
127 2561 กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (CD) 364,588.10 202,312.0055.49 162,276.10 44.51
128 2561 กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD) 4,157,175.99 634,940.0015.27 3,522,235.99 84.73
129 2561 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 712,960.00 608,416.0085.34 104,544.00 14.66
130 2561 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 223,700.00 259,351.47115.94 -35,651.47 -15.94
131 2561 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสาธารณสุข 1,178,234.00 1,093,430.0092.80 84,804.00 7.20
132 2561 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 744,130.00 480,110.0064.52 264,020.00 35.48
133 2561 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 3,994,004.69 2,828,663.5070.82 1,165,341.19 29.18
134 2561 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2,513,038.10 2,196,755.8587.41 316,282.25 12.59
135 2561 กลุ่มงานนิติการ 132,000.00 64,315.0048.72 67,685.00 51.28
136 2561 กลุ่มงานแพทย์แผนไทย 33,120.00 33,120.00100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 21,668,690.10 19,844,182.3891.58 1,824,507.72 8.42