รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับจัดสรร จำนวน    45    รายการ
รหัส โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและเด็กปฐมวัย จังหวัดพะเยา ปี 2561 237,700.00 72,710.4830.59 164,989.52 69.41
2 พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียน จ.พะเยา ปี2561 179,880.00 152,088.1884.55 27,791.82 15.45
4 พัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงานและป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ จ.พะเยา ปี2561 189,400.00 114,220.0060.31 75,180.00 39.69
5 พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพ กลุ่มวัยผู้สูงอายุ Healthy Ageing จังหวัดพะเยา ปี 2561 87,100.00 87,095.2599.99 4.75 0.01
7 ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตทุกกล่มอายุ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 12,000.00 12,000.00100.00 0.00 0.00
8 พัฒนาระบบบริการสุขภาพโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จ. พะเยา ปี 2561 10,800.00 7,200.0066.67 3,600.00 33.33
9 สนับสนุนการจัดการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และภัยสุขภาพ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 65,640.00 27,022.0041.17 38,618.00 58.83
10 คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 386,000.00 70,530.0018.27 315,470.00 81.73
11 พัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 25,920.00 25,920.00100.00 0.00 0.00
12 พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอปี 2561 220,940.00 108,298.0049.02 112,642.00 50.98
13 พัฒนาและรับรองคุณภาพองค์กร จังหวัดพะเยา ปี 2561 60,600.00 60,150.0099.26 450.00 0.74
14 พัฒนาระบบส่งต่อ 3,000.00 1,545.0051.50 1,455.00 48.50
15 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปี 2561 715,762.00 521,842.8472.91 193,919.16 27.09
16 พัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพภาคประชาชน จังหวัดพะเยา ปี 2561 23,800.00 19,912.5083.67 3,887.50 16.33
17 พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขแบบบูรณาการจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 287,600.00 249,510.0086.76 38,090.00 13.24
18 การพัฒนาระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน 53,480.00 22,300.0041.70 31,180.00 58.30
19 พัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัดพะเยา 147,800.00 147,280.0099.65 520.00 0.35
20 พัฒนาระบบการเงินการคลัง 62,588.00 34,360.0054.90 28,228.00 45.10
21 บริหารจัดการด้านพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 1,615,460.00 814,590.1650.42 800,869.84 49.58
22 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 164,910.00 90,951.7955.15 73,958.21 44.85
23 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 146,910.00 118,498.5880.66 28,411.42 19.34
24 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 167,840.00 97,353.3858.00 70,486.62 42.00
25 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 139,400.00 36,783.2426.39 102,616.76 73.61
26 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 161,680.00 29,541.9718.27 132,138.03 81.73
27 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 162,320.00 41,114.9925.33 121,205.01 74.67
28 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 138,340.00 78,132.2856.48 60,207.72 43.52
29 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 144,000.00 109,038.9275.72 34,961.08 24.28
30 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 124,600.00 62,231.0449.94 62,368.96 50.06
31 โครงการสาธารณสุขชายแดนและอาเซียน 250,050.00 23,925.009.57 226,125.00 90.43
32 สนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 120,000.00 69,600.0058.00 50,400.00 42.00
36 สนับสนุนการดำเนินงานชันสูตรและนิติเวช 33,000.00 32,600.0098.79 400.00 1.21
37 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 79,400.00 0.000.00 79,400.00 100.00
38 สนับสนุนการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้ติดยาเสพติด ในระบบสมัครใจ บังคับบำบัดแบบไม่ควบคุมตัวและการลดอันตรายจาก การใช้ยาเสพติด (Harm Reduction)ในสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 2,024,500.00 60,000.002.96 1,964,500.00 97.04
39 บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ปี 2561 145,219.00 5,672.003.91 139,547.00 96.09
40 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 102,000.00 13,225.0012.97 88,775.00 87.03
43 งบสนับสนุนจากกองสุขภาพภาคประชาชน 2561 612,000.00 601,080.0098.22 10,920.00 1.78
45 พัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการพัฒนานโยบายสาธารณสุข 500,000.00 361,061.2372.21 138,938.77 27.79
46 บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 15,340.00 2,400.0015.65 12,940.00 84.35
47 สนับสนุนการดำเนินงานควบคุมโรคหนอนพยาธิ ตามพระราชดำริฯ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 104,500.00 0.000.00 104,500.00 100.00
48 กำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ 500,000.00 0.000.00 500,000.00 100.00
49 พัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเชียงม่วน(GREEN & CLEAN Hospital) 19,310.00 0.000.00 19,310.00 100.00
50 โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ จังหวัดพะเยา 500,000.00 153,800.0030.76 346,200.00 69.24
51 ถ่ายทอดความรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 46,500.00 14,400.0030.97 32,100.00 69.03
53 การเตรียมการด้านสาธารณสุขรองรับผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควัน 450,000.00 1,760.000.39 448,240.00 99.61
910 ค่าอินเตอร์เน็ต 1,653,840.00 435,807.8626.35 1,218,032.14 73.65
รวมเป็นเงิน 12,891,129.00 4,987,551.6938.69 7,903,577.31 61.31