รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับจัดสรร จำนวน    46    รายการ
รหัส โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและเด็กปฐมวัย จังหวัดพะเยา ปี 2561 350,000.00 258,000.4873.71 91,999.52 26.29
2 พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียน จ.พะเยา ปี2561 250,280.00 238,158.1895.16 12,121.82 4.84
4 พัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงานและป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ จ.พะเยา ปี2561 271,600.00 259,864.0095.68 11,736.00 4.32
5 พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพ กลุ่มวัยผู้สูงอายุ Healthy Ageing จังหวัดพะเยา ปี 2561 97,540.00 89,348.2991.60 8,191.71 8.40
7 ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตทุกกล่มอายุ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 23,400.00 23,400.00100.00 0.00 0.00
8 พัฒนาระบบบริการสุขภาพโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จ. พะเยา ปี 2561 41,360.00 22,800.0055.13 18,560.00 44.87
9 สนับสนุนการจัดการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และภัยสุขภาพ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 124,120.00 113,024.0091.06 11,096.00 8.94
10 คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 744,130.00 738,548.0099.25 5,582.00 0.75
11 พัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 33,120.00 33,120.00100.00 0.00 0.00
12 พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอปี 2561 321,980.00 321,700.0099.91 280.00 0.09
13 พัฒนาและรับรองคุณภาพองค์กร จังหวัดพะเยา ปี 2561 100,504.00 100,454.0099.95 50.00 0.05
14 พัฒนาระบบส่งต่อ 6,000.00 1,545.0025.75 4,455.00 74.25
15 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปี 2561 2,013,038.10 1,736,353.4186.26 276,684.69 13.74
16 พัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพภาคประชาชน จังหวัดพะเยา ปี 2561 141,500.00 141,500.00100.00 0.00 0.00
17 พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขแบบบูรณาการจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 563,385.00 522,545.0092.75 40,840.00 7.25
18 การพัฒนาระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน 84,998.00 84,998.00100.00 0.00 0.00
19 พัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัดพะเยา 213,600.00 213,600.00100.00 0.00 0.00
20 พัฒนาระบบการเงินการคลัง 120,645.00 103,485.0085.78 17,160.00 14.22
21 บริหารจัดการด้านพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 3,723,225.53 2,563,256.6868.85 1,159,968.85 31.15
22 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 382,236.00 377,831.0898.85 4,404.92 1.15
23 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 344,657.22 344,647.79100.00 9.43 0.00
24 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 425,180.00 374,964.0788.19 50,215.93 11.81
25 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 328,800.00 324,039.7498.55 4,760.26 1.45
26 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 452,700.75 335,376.9074.08 117,323.85 25.92
27 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 374,640.00 361,334.4596.45 13,305.55 3.55
28 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 326,680.00 322,532.7498.73 4,147.26 1.27
29 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 338,000.00 336,145.7599.45 1,854.25 0.55
30 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 299,200.00 277,512.9092.75 21,687.10 7.25
31 โครงการสาธารณสุขชายแดนและอาเซียน 507,500.00 494,358.0097.41 13,142.00 2.59
32 สนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 132,000.00 117,200.0088.79 14,800.00 11.21
36 สนับสนุนการดำเนินงานชันสูตรและนิติเวช 66,000.00 66,000.00100.00 0.00 0.00
37 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 130,840.00 99,229.1075.84 31,610.90 24.16
38 สนับสนุนการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้ติดยาเสพติด ในระบบสมัครใจ บังคับบำบัดแบบไม่ควบคุมตัวและการลดอันตรายจาก การใช้ยาเสพติด (Harm Reduction)ในสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 3,428,815.99 3,205,886.0993.50 222,929.90 6.50
39 บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ปี 2561 277,425.00 276,563.6699.69 861.34 0.31
40 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 66,000.00 65,975.0099.96 25.00 0.04
43 งบสนับสนุนจากกองสุขภาพภาคประชาชน 2561 614,250.00 614,250.00100.00 0.00 0.00
45 พัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการพัฒนานโยบายสาธารณสุข 500,000.00 495,830.1799.17 4,169.83 0.83
46 พัฒนาและแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 73,143.00 73,140.45100.00 2.55 0.00
47 สนับสนุนการดำเนินงานควบคุมโรคหนอนพยาธิ ตามพระราชดำริฯ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 108,468.10 108,468.10100.00 0.00 0.00
48 กำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ 500,000.00 497,706.0099.54 2,294.00 0.46
49 พัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเชียงม่วน(GREEN & CLEAN Hospital) 38,620.00 38,233.1299.00 386.88 1.00
50 โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ จังหวัดพะเยา 500,000.00 500,000.00100.00 0.00 0.00
51 ถ่ายทอดความรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 46,500.00 46,500.00100.00 0.00 0.00
53 การเตรียมการด้านสาธารณสุขรองรับผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควัน 450,000.00 450,000.00100.00 0.00 0.00
61 พัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2561 40,000.00 40,000.00100.00 0.00 0.00
910 ค่าอินเตอร์เน็ต 1,692,608.41 1,653,371.8497.68 39,236.57 2.32
รวมเป็นเงิน 21,668,690.10 19,462,796.9989.82 1,820,716.84 10.18