รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2561

รายละเอียดการใช้เงินในช่วง 6 เดือนแรกปีงบประมาณ 2561
แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับจัดสรร จำนวน    46    รายการ
รหัส โครงการ # ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. รวม ร้อยละ
1 พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและเด็กปฐมวัย จังหวัดพะเยา ปี 2561 แผน
เบิก
0.00
0.00
0.00
0.00
9,500.00
0.00
24,800.00
10,645.00
106,000.00
35,440.00
97,400.00
26,625.48
237,700.00
72,710.48
30.59
2 พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียน จ.พะเยา ปี2561 แผน
เบิก
0.00
0.00
13,800.00
0.00
68,000.00
15,410.14
4,680.00
14,308.04
0.00
110,920.00
93,400.00
11,450.00
179,880.00
152,088.18
84.55
4 พัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงานและป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ จ.พะเยา ปี2561 แผน
เบิก
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60,000.00
3,000.00
83,800.00
55,600.00
60,600.00
118,200.00
204,400.00
176,800.00
86.50
5 พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพ กลุ่มวัยผู้สูงอายุ Healthy Ageing จังหวัดพะเยา ปี 2561 แผน
เบิก
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,000.00
38,320.00
69,100.00
48,775.25
87,100.00
87,095.25
99.99
7 ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตทุกกล่มอายุ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 แผน
เบิก
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,800.00
0.00
4,200.00
0.00
0.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
100.00
8 พัฒนาระบบบริการสุขภาพโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จ. พะเยา ปี 2561 แผน
เบิก
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,200.00
0.00
3,600.00
0.00
0.00
7,200.00
10,800.00
7,200.00
66.67
9 สนับสนุนการจัดการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และภัยสุขภาพ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 แผน
เบิก
0.00
0.00
0.00
0.00
17,600.00
0.00
8,400.00
12,400.00
33,060.00
8,482.00
6,580.00
12,540.00
65,640.00
33,422.00
50.92
10 คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ แผน
เบิก
0.00
0.00
3,600.00
0.00
7,920.00
1,800.00
271,740.00
24,020.00
11,280.00
14,280.00
34,420.00
59,890.00
328,960.00
99,990.00
30.40
11 พัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 แผน
เบิก
0.00
0.00
0.00
0.00
3,600.00
3,600.00
0.00
0.00
22,320.00
22,320.00
0.00
3,600.00
25,920.00
29,520.00
113.89
12 พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอปี 2561 แผน
เบิก
0.00
0.00
3,000.00
750.00
78,988.00
7,200.00
75,840.00
0.00
24,670.00
7,468.00
25,700.00
96,748.00
208,198.00
112,166.00
53.87
13 พัฒนาและรับรองคุณภาพองค์กร จังหวัดพะเยา ปี 2561 แผน
เบิก
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,400.00
11,400.00
25,504.00
12,750.00
14,400.00
36,000.00
57,304.00
60,150.00
104.97
14 พัฒนาระบบส่งต่อ แผน
เบิก
0.00
0.00
0.00
500.00
3,000.00
1,045.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
1,545.00
51.50
15 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปี 2561 แผน
เบิก
33,955.00
20,408.00
103,162.00
111,894.25
115,000.00
168,435.59
179,600.00
137,433.00
108,000.00
73,282.00
205,000.00
10,390.00
744,717.00
521,842.84
70.07
16 พัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพภาคประชาชน จังหวัดพะเยา ปี 2561 แผน
เบิก
0.00
0.00
0.00
0.00
23,800.00
0.00
0.00
19,912.50
0.00
0.00
0.00
0.00
23,800.00
19,912.50
83.67
17 พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขแบบบูรณาการจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 แผน
เบิก
116,940.00
0.00
16,300.00
73,700.00
30,600.00
26,400.00
12,900.00
87,450.00
137,700.00
28,800.00
13,500.00
33,160.00
327,940.00
249,510.00
76.08
18 การพัฒนาระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน แผน
เบิก
0.00
0.00
4,080.00
0.00
21,820.00
400.00
0.00
19,200.00
0.00
2,700.00
25,520.00
0.00
51,420.00
22,300.00
43.37
19 พัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัดพะเยา แผน
เบิก
12,000.00
0.00
2,400.00
2,880.00
123,600.00
4,800.00
2,400.00
37,080.00
2,400.00
46,950.00
2,400.00
55,570.00
145,200.00
147,280.00
101.43
20 พัฒนาระบบการเงินการคลัง แผน
เบิก
5,400.00
0.00
5,400.00
4,000.00
5,400.00
4,775.00
14,400.00
15,025.00
26,588.00
4,560.00
5,400.00
3,000.00
62,588.00
31,360.00
50.11
21 บริหารจัดการด้านพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 แผน
เบิก
54,000.00
0.00
173,520.00
0.00
198,216.00
0.00
401,000.00
117,518.39
278,230.00
356,793.45
219,900.70
250,938.72
1,324,866.70
725,250.56
54.74
22 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 แผน
เบิก
15,200.00
0.00
38,200.00
0.00
29,700.00
0.00
27,430.00
30,536.89
35,180.00
43,653.71
12,740.00
22,223.52
158,450.00
96,414.12
60.85
23 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 แผน
เบิก
3,000.00
0.00
15,500.00
1,726.75
27,110.00
0.00
22,720.00
48,473.93
48,550.00
91,739.70
30,030.00
2,872.20
146,910.00
144,812.58
98.57
24 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 แผน
เบิก
20,000.00
0.00
41,000.00
0.00
25,500.00
0.00
19,000.00
20,007.07
32,340.00
60,413.64
30,000.00
16,932.67
167,840.00
97,353.38
58.00
25 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 แผน
เบิก
21,210.00
0.00
18,260.00
0.00
28,200.00
2,931.90
18,260.00
2,181.63
24,210.00
11,257.17
29,260.00
32,179.32
139,400.00
48,550.02
34.83
26 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 แผน
เบิก
30,576.00
0.00
16,100.00
2,731.40
45,000.00
834.55
20,600.00
4,170.23
30,600.00
20,685.48
34,280.00
3,440.31
177,156.00
31,861.97
17.99
27 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 แผน
เบิก
16,150.00
0.00
16,150.00
0.00
26,345.00
3,844.00
38,150.00
5,192.00
21,150.00
30,578.25
44,375.00
9,825.93
162,320.00
49,440.18
30.46
28 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 แผน
เบิก
13,500.00
0.00
19,585.00
0.00
19,585.00
0.00
13,500.00
0.00
19,585.00
20,062.28
19,585.00
58,070.00
105,340.00
78,132.28
74.17
29 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 แผน
เบิก
20,400.00
0.00
22,850.00
0.00
27,500.00
3,082.65
24,300.00
44,676.19
22,900.00
20,420.00
26,050.00
40,860.08
144,000.00
109,038.92
75.72
30 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 แผน
เบิก
11,430.00
0.00
11,430.00
0.00
33,540.00
522.16
19,230.00
6,344.25
15,930.00
45,812.38
33,040.00
31,727.25
124,600.00
84,406.04
67.74
31 โครงการสาธารณสุขชายแดนและอาเซียน แผน
เบิก
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
85,950.00
0.00
151,600.00
0.00
10,500.00
13,425.00
248,050.00
13,425.00
5.41
32 สนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 แผน
เบิก
0.00
0.00
0.00
0.00
7,200.00
0.00
7,200.00
0.00
37,600.00
10,000.00
30,000.00
59,600.00
82,000.00
69,600.00
84.88
36 สนับสนุนการดำเนินงานชันสูตรและนิติเวช แผน
เบิก
0.00
0.00
0.00
8,800.00
0.00
15,300.00
33,000.00
8,500.00
0.00
9,800.00
0.00
0.00
33,000.00
42,400.00
128.48
37 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 แผน
เบิก
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
79,400.00
0.00
0.00
0.00
79,400.00
0.00
0.00
38 สนับสนุนการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้ติดยาเสพติด ในระบบสมัครใจ บังคับบำบัดแบบไม่ควบคุมตัวและการลดอันตรายจาก การใช้ยาเสพติด (Harm Reduction)ในสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 แผน
เบิก
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
290,700.00
0.00
1,733,800.00
60,000.00
2,024,500.00
60,000.00
2.96
39 บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ปี 2561 แผน
เบิก
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
121,264.00
0.00
4,419.00
47,732.00
7,910.00
0.00
138,593.00
47,732.00
34.44
40 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผน
เบิก
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
48,400.00
0.00
0.00
2,300.00
2,520.00
10,925.00
50,920.00
13,225.00
25.97
43 งบสนับสนุนจากกองสุขภาพภาคประชาชน 2561 แผน
เบิก
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
67,400.00
0.00
331,600.00
52,720.00
213,000.00
548,360.00
612,000.00
601,080.00
98.22
45 พัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการพัฒนานโยบายสาธารณสุข แผน
เบิก
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,590.00
100,000.00
5,390.00
100,000.00
116,786.00
50,000.00
124,359.28
250,000.00
261,125.28
104.45
46 พัฒนาและแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แผน
เบิก
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,340.00
2,400.00
15,340.00
2,400.00
15.65
47 สนับสนุนการดำเนินงานควบคุมโรคหนอนพยาธิ ตามพระราชดำริฯ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 แผน
เบิก
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
48 กำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ แผน
เบิก
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,600.00
192,350.00
0.00
0.00
0.00
192,350.00
6,600.00
3.43
49 พัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเชียงม่วน(GREEN & CLEAN Hospital) แผน
เบิก
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,950.12
0.00
15,950.12
0.00
0.00
50 โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ จังหวัดพะเยา แผน
เบิก
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
149,280.00
153,800.00
149,280.00
153,800.00
103.03
51 ถ่ายทอดความรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ แผน
เบิก
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,250.00
0.00
4,800.00
0.00
26,450.00
14,400.00
46,500.00
14,400.00
30.97
53 การเตรียมการด้านสาธารณสุขรองรับผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควัน แผน
เบิก
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
351,332.00
445,860.00
55,000.00
0.00
406,332.00
445,860.00
109.73
61 พัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2561 แผน
เบิก
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
910 ค่าอินเตอร์เน็ต แผน
เบิก
1,284,629.38
0.00
6,830.13
4,956.51
1,000.00
41,593.12
0.00
154,491.73
2,664.30
94,209.55
4,258.60
162,323.54
1,299,382.41
457,574.45
35.21
รวมเป็นเงิน แผน
เบิก
1,658,390.38
20,408.00
531,167.13
211,938.91
982,724.00
316,564.11
1,769,814.00
845,955.85
2,682,262.30
1,942,695.61
3,446,689.42
2,153,811.55
11,071,047.23
5,491,374.03
49.60