<< กลับ
00605 : สสอ.เมืองพะเยา
แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับจัดสรร จำนวน    2    รายการ >>
ลำดับ ปีงบฯ รหัส โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 2561 22 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 164,910.00 0.00 0.00 164,910.00 100.00
2 2561 910 ค่าอินเตอร์เน็ต 11,556.00 0.00 0.00 11,556.00 100.00
รวมเป็นเงิน 176,466.00 0.00 0.00 176,466.00 100.00