<< กลับ
00606 : สสอ.จุน
แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับจัดสรร จำนวน    2    รายการ >>
ลำดับ ปีงบฯ รหัส โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 2561 23 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 146,910.00 0.00 0.00 146,910.00 100.00
2 2561 910 ค่าอินเตอร์เน็ต 11,400.00 0.00 0.00 11,400.00 100.00
รวมเป็นเงิน 158,310.00 0.00 0.00 158,310.00 100.00