<< กลับ
00607 : สสอ.เชียงคำ
แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับจัดสรร จำนวน    2    รายการ >>
ลำดับ ปีงบฯ รหัส โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 2561 24 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 167,840.00 0.00 0.00 167,840.00 100.00
2 2561 910 ค่าอินเตอร์เน็ต 10,272.00 0.00 0.00 10,272.00 100.00
รวมเป็นเงิน 178,112.00 0.00 0.00 178,112.00 100.00