<< กลับ
00608 : สสอ.เชียงม่วน
แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับจัดสรร จำนวน    2    รายการ >>
ลำดับ ปีงบฯ รหัส โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 2561 25 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 139,400.00 4,150.95 2.98 135,249.05 97.02
2 2561 910 ค่าอินเตอร์เน็ต 31,980.00 5,542.60 17.33 26,437.40 82.67
รวมเป็นเงิน 171,380.00 4,150.95 2.42 167,229.05 97.58