<< กลับ
00609 : สสอ.ดอกคำใต้
แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับจัดสรร จำนวน    2    รายการ >>
ลำดับ ปีงบฯ รหัส โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 2561 26 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 161,680.00 3,016.02 1.87 158,663.98 98.13
2 2561 910 ค่าอินเตอร์เน็ต 21,600.00 0.00 0.00 21,600.00 100.00
รวมเป็นเงิน 183,280.00 3,016.02 1.65 180,263.98 98.35