<< กลับ
00610 : สสอ.ปง
แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับจัดสรร จำนวน    2    รายการ >>
ลำดับ ปีงบฯ รหัส โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 2561 27 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 162,320.00 0.00 0.00 162,320.00 100.00
2 2561 910 ค่าอินเตอร์เน็ต 15,276.00 0.00 0.00 15,276.00 100.00
รวมเป็นเงิน 177,596.00 0.00 0.00 177,596.00 100.00