<< กลับ
00611 : สสอ.แม่ใจ
แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับจัดสรร จำนวน    2    รายการ >>
ลำดับ ปีงบฯ รหัส โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 2561 28 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 138,340.00 0.00 0.00 138,340.00 100.00
2 2561 910 ค่าอินเตอร์เน็ต 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 100.00
รวมเป็นเงิน 150,340.00 0.00 0.00 150,340.00 100.00