<< กลับ
00612 : สสอ.ภูซาง
แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับจัดสรร จำนวน    2    รายการ >>
ลำดับ ปีงบฯ รหัส โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 2561 29 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 144,000.00 3,082.65 2.14 140,917.35 97.86
2 2561 910 ค่าอินเตอร์เน็ต 12,720.00 0.00 0.00 12,720.00 100.00
รวมเป็นเงิน 156,720.00 3,082.65 1.97 153,637.35 98.03