<< กลับ
06554 : รพ.สต.ดงเจน
แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับจัดสรร จำนวน    1    รายการ >>
ลำดับ ปีงบฯ รหัส โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 2561 910 ค่าอินเตอร์เน็ต 9,840.00 905.22 9.20 8,934.78 90.80
รวมเป็นเงิน 9,840.00 0.00 0.00 9,840.00 100.00