<< กลับ
06571 : รพ.สต.แม่อิง
แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับจัดสรร จำนวน    1    รายการ >>
ลำดับ ปีงบฯ รหัส โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 2561 910 ค่าอินเตอร์เน็ต 7,572.00 1,262.60 16.67 6,309.40 83.33
รวมเป็นเงิน 7,572.00 0.00 0.00 7,572.00 100.00