<< กลับ
06602 : รพ.สต.ตำบลสระ
แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับจัดสรร จำนวน    1    รายการ >>
ลำดับ ปีงบฯ รหัส โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 2561 910 ค่าอินเตอร์เน็ต 9,600.00 631.30 6.58 8,968.70 93.42
รวมเป็นเงิน 9,600.00 0.00 0.00 9,600.00 100.00