<< กลับ
06606 : รพ.สต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์
แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับจัดสรร จำนวน    1    รายการ >>
ลำดับ ปีงบฯ รหัส โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 2561 910 ค่าอินเตอร์เน็ต 9,768.00 0.00 0.00 9,768.00 100.00
รวมเป็นเงิน 9,768.00 0.00 0.00 9,768.00 100.00