<< กลับ
06613 : รพ.สต.ตำบลหนองหล่ม
แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับจัดสรร จำนวน    1    รายการ >>
ลำดับ ปีงบฯ รหัส โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 2561 910 ค่าอินเตอร์เน็ต 8,424.00 0.00 0.00 8,424.00 100.00
รวมเป็นเงิน 8,424.00 0.00 0.00 8,424.00 100.00