<< กลับ
06630 : รพ.สต.ต.ศรีถ้อย
แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับจัดสรร จำนวน    1    รายการ >>
ลำดับ ปีงบฯ รหัส โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 2561 910 ค่าอินเตอร์เน็ต 7,080.00 0.00 0.00 7,080.00 100.00
รวมเป็นเงิน 7,080.00 0.00 0.00 7,080.00 100.00