<< กลับ
10412 : สสช.บ้านห้วยก้างปลา
แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับจัดสรร จำนวน    1    รายการ >>
ลำดับ ปีงบฯ รหัส โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 2561 910 ค่าอินเตอร์เน็ต 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 100.00
รวมเป็นเงิน 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 100.00