<< กลับ
11186 : รพช.ดอกคำใต้
แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับจัดสรร จำนวน    1    รายการ >>
ลำดับ ปีงบฯ รหัส โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 2561 910 ค่าอินเตอร์เน็ต 36,000.00 7,901.95 21.95 28,098.05 78.05
รวมเป็นเงิน 36,000.00 14,200.00 39.44 21,800.00 60.56