<< กลับ
11187 : รพช.ปง
แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับจัดสรร จำนวน    1    รายการ >>
ลำดับ ปีงบฯ รหัส โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 2561 910 ค่าอินเตอร์เน็ต 36,000.00 0.00 0.00 36,000.00 100.00
รวมเป็นเงิน 36,000.00 4,800.00 13.33 31,200.00 86.67