<< กลับ
14156 : สสอ.ภูกามยาว
แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับจัดสรร จำนวน    2    รายการ >>
ลำดับ ปีงบฯ รหัส โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 2561 30 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 124,600.00 228.98 0.18 124,371.02 99.82
2 2561 910 ค่าอินเตอร์เน็ต 19,260.00 0.00 0.00 19,260.00 100.00
รวมเป็นเงิน 143,860.00 228.98 0.16 143,631.02 99.84