<< กลับ
40745 : รพช.ภูกามยาว
แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับจัดสรร จำนวน    1    รายการ >>
ลำดับ ปีงบฯ รหัส โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 2561 910 ค่าอินเตอร์เน็ต 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 100.00
รวมเป็นเงิน 12,000.00 293.18 2.44 11,706.82 97.56