<< กลับ
43001 : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับจัดสรร จำนวน    2    รายการ >>
ลำดับ ปีงบฯ รหัส โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 2561 17 พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขแบบบูรณาการจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 287,600.00 180,800.00 62.87 106,800.00 37.13
2 2561 19 พัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัดพะเยา 147,800.00 11,280.00 7.63 136,520.00 92.37
รวมเป็นเงิน 435,400.00 192,080.00 44.12 243,320.00 55.88