<< กลับ
43002 : กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับจัดสรร จำนวน    1    รายการ >>
ลำดับ ปีงบฯ รหัส โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 2561 18 การพัฒนาระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน 53,480.00 19,200.00 35.90 34,280.00 64.10
รวมเป็นเงิน 53,480.00 19,200.00 35.90 34,280.00 64.10