<< กลับ
43004 : กลุ่มงานประกันสุขภาพ
แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับจัดสรร จำนวน    2    รายการ >>
ลำดับ ปีงบฯ รหัส โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 2561 14 พัฒนาระบบส่งต่อ 3,000.00 500.00 16.67 2,500.00 83.33
2 2561 20 พัฒนาระบบการเงินการคลัง 62,588.00 15,375.00 24.57 47,213.00 75.43
รวมเป็นเงิน 65,588.00 15,875.00 24.20 49,713.00 75.80