<< กลับ
43005 : กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (CD)
แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับจัดสรร จำนวน    2    รายการ >>
ลำดับ ปีงบฯ รหัส โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 2561 9 สนับสนุนการจัดการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และภัยสุขภาพ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 59,060.00 0.00 0.00 59,060.00 100.00
2 2561 32 สนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 82,000.00 0.00 0.00 82,000.00 100.00
รวมเป็นเงิน 141,060.00 0.00 0.00 141,060.00 100.00