<< กลับ
43006 : กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับจัดสรร จำนวน    3    รายการ >>
ลำดับ ปีงบฯ รหัส โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1 2561 2 พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียน จ.พะเยา ปี2561 52,600.00 0.00 0.00 52,600.00 100.00
2 2561 4 พัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงานและป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ จ.พะเยา ปี2561 106,600.00 0.00 0.00 106,600.00 100.00
3 2561 8 พัฒนาระบบบริการสุขภาพโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จ. พะเยา ปี 2561 10,800.00 0.00 0.00 10,800.00 100.00
รวมเป็นเงิน 170,000.00 0.00 0.00 170,000.00 100.00