รายงานสรุปการเบิก-จ่าย ตามแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ข้อมูล ณ วันที่ 20-11-2018
คก.ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและเด็กปฐมวัย จังหวัดพะเยา ปี 2561 - [210025600M4947] : ได้รับจัดสรรรวม 350,000.00บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 43007 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1001 ประชุมเชิงปฏิบัติการแม่และเด็กสัญจร 210025600M4947 24,000.00 5,500.00 22.92 18,500.00 77.08
1002 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านข้อมูล/สารสนเทศ 210025600M4947 20,400.00 20,400.00 100.00 0.00 0.00
1003 นิเทศเสริมพลังงานพัฒนาการเด็กในรพ.สต. + ศพด. 210025600M4947 10,800.00 2,040.00 18.89 8,760.00 81.11
1004 ขับเคลื่อนตำบลบูรณาการ เด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 210025600M4947 54,500.00 31,040.00 56.95 23,460.00 43.05
1005 ประชุมเพื่อขับเคลื่อน คก.มหัศจรรย์ 1000 วัน 210025600M4947 16,200.00 9,560.00 59.01 6,640.00 40.99
1006 ลปรร/KM (เข้าร่วมกับงานในภาพจังหวัด) 210025600M4947 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 100.00
1007 ประชุม MCHB ระดับจังหวัด 210025600M4947 28,500.00 22,480.00 78.88 6,020.00 21.12
1008 สุ่มประเมินพัฒนาการเด็กพร้อมกันทั่วประเทศ 210025600M4947 10,800.00 0.00 0.00 10,800.00 100.00
1009 วิชาการประจำปีอนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 1 ปี 2561 210025600M4947 100,000.00 94,220.00 94.22 5,780.00 5.78
1010 ขับเคลื่อนมาตรฐานศูนย์เด็กแห่งชาติ 210025600M4947 20,400.00 20,400.00 100.00 0.00 0.00
1011 ประกวดศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับจังหวัด 210025600M4947 29,200.00 29,170.00 99.90 30.00 0.10
1012 ประชุมเชิงปฏิบัติการตำบลฟันดี จังหวัดพะเยา 210025600M4947 3,200.00 3,200.00 100.00 0.00 0.00
1013 จัดบริการทันตกรรม 210025600M4947 20,000.00 19,990.48 99.95 9.52 0.05
รวมเป็นเงิน 350,000.00 258,000.48 73.71 91,999.52 26.29
คก.ที่ 2 : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียน จ.พะเยา ปี2561 - [210025600M4948] : ได้รับจัดสรรรวม 250,280.00บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 43007 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
2101 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาถ่ายทอดนโยบายการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนปีงบประมาณ2561 210025600M4948 13,800.00 13,800.00 100.00 0.00 0.00
2102 พัฒนาศักยภาพทักษะผู้ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับอำเภอ/เทศบาล/จังหวัด ประจำปี 2561 210025600M4948 18,000.00 18,000.00 100.00 0.00 0.00
2103 ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนา เสริมพลัง รับรองมาตรฐานโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนประเมินประกวดสุดยอดเพชร โรงเรียนเด็กไทยแก้มใส 210025600M4948 18,000.00 18,000.00 100.00 0.00 0.00
2104 ถอดบทเรียนการดำเนินงานนักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน(SKC) Smart Kids Coacher และการคัดกรองส่งต่อและแก้ปัญหาเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา สถานบริการสาธารณสุขและคลินิกDPAC จังหวัดพะเยาปี 2561 210025600M4948 22,800.00 22,800.00 100.00 0.00 0.00
2105 ติดตามประเมินโดยคณะกรรมการประเมินโรงเรียนรระดับจังหวัด ระดับเขต และกรมอนามัย 210025600M4948 28,800.00 28,800.00 100.00 0.00 0.00
2202 พัฒนาศักยภาพทีมผู้ก่อการดีระดับอำเภอ/ตำบล 210025600M4948 52,600.00 52,600.00 100.00 0.00 0.00
2203 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/สรุปผลการดำเนินงาน 210025600M4948 35,000.00 22,960.00 65.60 12,040.00 34.40
2301 สุ่มประเมินคุณภาพการติดแน่นของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน 210025600M4948 4,680.00 4,680.00 100.00 0.00 0.00
2302 สำรวจสภาวะทันตสุขภาพในทันตสุขภาพในเด็กนักเรียนชั้น ป.1 และป.6 210025600M4948 6,600.00 6,600.00 100.00 0.00 0.00
2303 จัดบริการทันตกรรมเด็กวัยเรียน 210025600M4948 50,000.00 49,918.18 99.84 81.82 0.16
รวมเป็นเงิน 250,280.00 238,158.18 95.16 12,121.82 4.84
คก.ที่ 4 : พัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงานและป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ จ.พะเยา ปี2561 - [210025600M4950] : ได้รับจัดสรรรวม 271,600.00บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 43006 กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
4102 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 210025600M4950 31,000.00 27,864.00 89.88 3,136.00 10.12
4105 สนับสนุนการดำเนินงาน"ต้นแบบโภชนาการลดเสี่ยง ลดโรคNCDs ในครัวเรือน " ทุกอำเภอ 210025600M4950 45,000.00 45,000.00 100.00 0.00 0.00
4106 ติดตามการดำเนินงาน "ต้นแบบโภชนาการลดเสี่ยง ลดโรคNCDs ในครัวเรือน " และกระบวนการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในพื้นที่ 210025600M4950 5,600.00 3,000.00 53.57 2,600.00 46.43
4107 ประกวดคัดเลือก"ต้นแบบโภชนาการลดเสี่ยง ลดโรคNCDs ในครัวเรือน " ระดับจังหวัด เพื่อเสนอระดับเขต 210025600M4950 16,200.00 16,200.00 100.00 0.00 0.00
4301 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้ข้อมูลระบาดวิทยาโรคไม่ติดต่อ/ เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 210025600M4950 24,600.00 24,600.00 100.00 0.00 0.00
4302 ประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงาน NCDs จากระบบข้อมูลHDC (2 ครั้งๆละ 50คน) 210025600M4950 12,000.00 6,000.00 50.00 6,000.00 50.00
4401 อบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย /แกนนำสุขภาพ(Health Leader) ในชุมชนเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในชุมชน สถานบริการ (50คน*2 รุ่น) 210025600M4950 52,800.00 52,800.00 100.00 0.00 0.00
4402 ประชุมคัดเลือก/ติดตามประเมินคลินิกไร้พุงคุณภาพ(DPAC Quality) ในสถานบริการ /แกนนำสุขภาพ(Health Leader) /รพ.ต้นแบบโภชนบำบัดฯ/องค์กรต้นแบบไร้พุง องค์กร บุคคลต้นแบบเพื่อเตรียมระดับเขต/ระดับประเทศ 210025600M4950 30,000.00 30,000.00 100.00 0.00 0.00
4501 อบรมการพัฒนาทักษะการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข , ประชาชนทั่วไป และ ทุกกลุ่มวัย 210025600M4950 54,400.00 54,400.00 100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 271,600.00 259,864.00 95.68 11,736.00 4.32
คก.ที่ 5 : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพ กลุ่มวัยผู้สูงอายุ Healthy Ageing จังหวัดพะเยา ปี 2561 - [210025600M4951] : ได้รับจัดสรรรวม 97,540.00บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 43008 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
5201 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ 210025600M4951 18,000.00 18,000.00 100.00 0.00 0.00
5302 จัดประกวดผู้สูงอายุฟันดี สุขภาพดีอายุ 80 ปี 90 ปี 210025600M4951 19,100.00 19,073.04 99.86 26.96 0.14
5403 ประเมินคุณภาพการใช้งานฟันเทียมในผู้สูงอายุ 210025600M4951 2,520.00 2,280.00 90.48 240.00 9.52
5504 จัดบริการทันตกรรม 210025600M4951 50,000.00 49,995.25 99.99 4.75 0.01
5605 ติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่ตำบลต้นแบบที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ผ่านเกณฑ์ 210025600M4951 7,920.00 0.00 0.00 7,920.00 100.00
รวมเป็นเงิน 97,540.00 89,348.29 91.60 8,191.71 8.40
คก.ที่ 7 : ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตทุกกล่มอายุ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 - [210025600M4980] : ได้รับจัดสรรรวม 23,400.00บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 43007 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
7101 ประชุมวิเคราะห์สถานการณ์การฆ่าตัวตายของแต่ละพื้นที่ในจังหวัดพะเยา 210025600M4980 2,400.00 2,400.00 100.00 0.00 0.00
7201 ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในอำเภอที่มีอัตราการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (อำเภอเชียงม่วน45 คน,แม่ใจ 20 คนและภูกามยาว15 คน) 210025600M4980 9,600.00 9,600.00 100.00 0.00 0.00
7401 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย 210025600M4980 11,400.00 11,400.00 100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 23,400.00 23,400.00 100.00 0.00 0.00
คก.ที่ 8 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จ. พะเยา ปี 2561 - [210025600M4980] : ได้รับจัดสรรรวม 41,360.00บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 43006 กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
8101 ประชุมคณะทำงานกลุ่ม CIPO NCDs รวม NCD Board จังหวัด เพื่อวางแผนการดำเนินงาน 210025600M4980 7,200.00 3,600.00 50.00 3,600.00 50.00
8102 ประชุมจัดทำ CPG บูรณาการกลุ่มโรค NCDs 210025600M4980 7,200.00 1,200.00 16.67 6,000.00 83.33
8103 ติดตามกระบวนการและผลลัพธ์การดำเนินงานตาม NCDs Clinic คุณภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 210025600M4980 8,960.00 0.00 0.00 8,960.00 100.00
8104 ประชุมสรุปและแลกเปลี่ยนการดำเนินงานจัดการและพัฒนาระบบบริการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 210025600M4980 18,000.00 18,000.00 100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 41,360.00 22,800.00 55.13 18,560.00 44.87
คก.ที่ 9 : สนับสนุนการจัดการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และภัยสุขภาพ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 - [210025600M4980] : ได้รับจัดสรรรวม 124,120.00บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 43005 กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (CD)
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
9101 พัฒนาระบบกลไก การจัดการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และ ทีมปฏิบัติการมาตรฐาน 210025600M4980 40,460.00 39,522.00 97.68 938.00 2.32
9201 พัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม RTCM ที่ใช้ในการรายงานผลข้อมูลกลุ่มเป้าหมายหลักที่เข้าถึงบริการ 210025600M4980 13,160.00 13,052.00 99.18 108.00 0.82
9301 ประชุมทบทวนแผน คนไทย ปลอดโรค ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานฯ 210025600M4980 4,200.00 1,600.00 38.10 2,600.00 61.90
9302 ประชุมบูรณาการแผนหนอนพยาธิใน รร.ปริยัติ 210025600M4980 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9401 การประเมินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 210025600M4980 11,400.00 10,750.00 94.30 650.00 5.70
9402 การประเมินดัชนีลูกน้ำยุงลาย 210025600M4980 19,440.00 19,440.00 100.00 0.00 0.00
9501 ประกวดผลงานเด่น ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 210025600M4980 6,000.00 6,000.00 100.00 0.00 0.00
9602 ประกวดผลงานเด่นเครือข่ายเฝ้าระวังโรคและการสอบสวนโรคที่มีประสิทธิภาพ 210025600M4980 6,000.00 6,000.00 100.00 0.00 0.00
9701 ประชุมจัดทำ (ร่าง) All Health Hazard Plan จังหวัดพะเยา ปี 2561 210025600M4980 15,600.00 8,800.00 56.41 6,800.00 43.59
9801 ประชุม ทบทวน ระบบบัญชาการเหตุการณ์ และผัง ICS /EOC สสจ. 210025600M4980 2,400.00 2,400.00 100.00 0.00 0.00
9901 ซ้อมบนโต๊ะตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เรื่อง ไข้เลือดออกและซิก้า 210025600M4980 5,460.00 5,460.00 100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 124,120.00 113,024.00 91.06 11,096.00 8.94
คก.ที่ 10 : คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ - [210025600M4981] : ได้รับจัดสรรรวม 744,130.00บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 43010 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1010 ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพจังหวัดพะเยา (ทีมSATคบส.) 210025600M4981 5,520.00 5,520.00 100.00 0.00 0.00
1020 ประชุมคณะทำงานเพื่อบูรณาการและดำเนินงานอาหารปลอดภัยจังหวัดพะเยา 210025600M4981 7,440.00 7,440.00 100.00 0.00 0.00
1041 สุ่มตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์(ห้องแลป)และการใช้ชุดทดสอบ รายละเอียดตามแผนเก็บตัวอย่าง 210025600M4981 139,560.00 139,560.00 100.00 0.00 0.00
1042 ตรวจสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานพยาบาล 21002560099999 13,800.00 13,200.00 95.65 600.00 4.35
1043 ตรวจสอบโฆษณาทางสื่อวิทยุ 210025600M4981 30,000.00 30,000.00 100.00 0.00 0.00
1142 ตรวจสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานพยาบาล 21002560099999 16,000.00 15,500.00 96.88 500.00 3.13
2010 ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมตอบโต้สถานการณ์ด้านผลิตภัณฑ์/บริการสุขภาพ (ทีม operation) 210025600M4981 6,480.00 6,480.00 100.00 0.00 0.00
2030 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เกี่ยวกับระบบยาและการคุ้มครองผู้บริโภค 210025600M4981 48,000.00 47,600.00 99.17 400.00 0.83
2040 จัดเวทีแลกเปลี่ยนการดำเนินงานพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 210025600M4981 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060 พัฒนาศักยภาพผู้ให้คำปรึกษาและตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 21002560099999 28,000.00 28,000.00 100.00 0.00 0.00
3010 สนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่าย 210025600M4981 117,000.00 117,000.00 100.00 0.00 0.00
3020 สนับสนุนการสร้างเครือขาย อย.น้อยในโรงเรียน 210025600M4981 35,400.00 35,400.00 100.00 0.00 0.00
3030 สนับสนุน โรงเรียนดำเนินกิจกรรม อย.น้อยร่วมเฝ้าระวังภัย 210025600M4981 18,000.00 18,000.00 100.00 0.00 0.00
3040 สนับสนุนเครื่องมือ ชุดทดสอบ กิจกรรมสำรวจ เฝ้าระวัง และสื่อสารความเสี่ยง 210025600M4981 91,400.00 91,400.00 100.00 0.00 0.00
3050 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเครือข่ายประชารัฐเพื่อชุมชน 210025600M4981 14,040.00 14,040.00 100.00 0.00 0.00
4010 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยด้านอาหาร เครื่องสำอาง และยา 21002560099999 15,500.00 15,000.00 96.77 500.00 3.23
5010 ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ (PTC จังหวัด) 21002560099999 3,500.00 3,000.00 85.71 500.00 14.29
5020 ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบยาจังหวัดพะเยาและติดตามผลการดำเนินงาน 210025600M4981 1,800.00 1,800.00 100.00 0.00 0.00
5030 ประชุมคณะทำงานสนับสนุนวิชาการเพื่อพัฒนาระบบยาและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา 210025600M4981 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5040 ประชุมคณะกรรมการ service plan RDU 210025600M4981 3,600.00 3,600.00 100.00 0.00 0.00
5050 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของแกนนำ 210025600M4981 27,000.00 27,000.00 100.00 0.00 0.00
5061 อบรมเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ผู้รับผิดชอบงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ 21002560099999 29,250.00 28,750.00 98.29 500.00 1.71
5062 สนับสนุนค่าลงทะเบียนหลักสูตรเภสัชกรปฐมภูมิ 210025600M4981 40,000.00 37,918.00 94.80 2,082.00 5.21
5063 สนัยสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแก้ปัญหาการใช้ยากลุ่มเสี่ยงที่เป็นภัยคุกคามสุขภาพในชุมชน ปีงบ 61 เขตสุขภาพที่ 1 210025600M4981 5,200.00 5,200.00 100.00 0.00 0.00
5161 อบรมเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ผู้รับผิดชอบงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ 21002560099999 6,000.00 5,500.00 91.67 500.00 8.33
6010 นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาระบบยาและการคุ้มครองผู้บริโภค และแลกเปลี่ยนการดำเนินงานโครงการยาปลอดภัยในชุมชน 210025600M4981 41,640.00 41,640.00 100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 744,130.00 738,548.00 99.25 5,582.00 0.75
คก.ที่ 11 : พัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 - [210025600M4954] : ได้รับจัดสรรรวม 33,120.00บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 43014 กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1101 ประชุมคณะทำงาน SP สาขาการแพทย์แผนไทย ฯ 3 ครั้ง/ปี 210025600M4954 10,800.00 10,800.00 100.00 0.00 0.00
1102 ประเมินมาตรฐานบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 210025600M4954 22,320.00 22,320.00 100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 33,120.00 33,120.00 100.00 0.00 0.00
คก.ที่ 12 : พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอปี 2561 - [210025600M4954] : ได้รับจัดสรรรวม 321,980.00บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 43009 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสาธารณสุข
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
12102 ประชุมคณะทำงานสื่อสารการเตรียมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ (พชอ) บูรณาการการพัฒนาระบบคุณภาพ (รพสต.ติดดาว) 210025600M4954 6,000.00 6,000.00 100.00 0.00 0.00
12103 พัฒนาทีมสหวิชาชีพผ่านแนวคิด FM, CBL,DHML,PCC 210025600M4954 59,400.00 59,400.00 100.00 0.00 0.00
12104 พัฒนาทักษะบุคลากรบทบาท FA & Coaching 210025600M4954 24,670.00 24,670.00 100.00 0.00 0.00
12105 ลงเยี่ยมนิเทศ ติดตาม Coaching ในพื้นที่ 210025600M4954 18,480.00 18,480.00 100.00 0.00 0.00
12106 เยี่ยมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับรองคุณภาพ รพสต.ติดดาว 210025600M4954 115,242.00 114,962.00 99.76 280.00 0.24
12107 สนับสนุนพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากในบริการปฐมภูมิ 210025600M4954 19,200.00 19,200.00 100.00 0.00 0.00
12108 สนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 210025600M4954 78,988.00 78,988.00 100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 321,980.00 321,700.00 99.91 280.00 0.09
คก.ที่ 13 : พัฒนาและรับรองคุณภาพองค์กร จังหวัดพะเยา ปี 2561 - [210025600M4954] : ได้รับจัดสรรรวม 100,504.00บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 43009 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสาธารณสุข
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1301 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย HA จังหวัด 210025600M4954 9,600.00 9,600.00 100.00 0.00 0.00
1302 อบรม เรื่อง LEAN, การบริหารความเสี่ยง, การเขียนเอกสาร hospital profile, service profile, SAR 2011 210025600M4954 18,304.00 18,304.00 100.00 0.00 0.00
1303 เยี่ยมสำรวจ นิเทศ ติดตามประเมินผล HA 210025600M4954 12,600.00 12,600.00 100.00 0.00 0.00
1304 ประชุมคณะกรรมการ QA จังหวัด 210025600M4954 10,800.00 10,800.00 100.00 0.00 0.00
1305 ประชุมคณะกรรมการ IC/Sepsis 210025600M4954 6,000.00 6,000.00 100.00 0.00 0.00
1306 ประชุมคณะกรรมการ LAB , X-Ray 210025600M4954 8,400.00 8,400.00 100.00 0.00 0.00
1307 อบรม การส่งต่อข้อมูล Lab ระหว่าง รพ. (Lab Link) 210025600M4954 7,800.00 7,800.00 100.00 0.00 0.00
1308 อบรม การส่งต่อข้อมูล X-Ray ระหว่าง รพ. (X-Ray Link) 210025600M4954 6,600.00 6,600.00 100.00 0.00 0.00
1309 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือก best pracetice คุณภาพ 210025600M4954 13,200.00 13,200.00 100.00 0.00 0.00
1310 ประชุมคณะกรรมการ PMQA 210025600M4954 7,200.00 7,150.00 99.31 50.00 0.69
รวมเป็นเงิน 100,504.00 100,454.00 99.95 50.00 0.05
คก.ที่ 14 : พัฒนาระบบส่งต่อ - [210025600M4956] : ได้รับจัดสรรรวม 6,000.00บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 43004 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
14101 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบส่งต่อจังหวัดพะเยา 210025600M4956 6,000.00 1,545.00 25.75 4,455.00 74.25
รวมเป็นเงิน 6,000.00 1,545.00 25.75 4,455.00 74.25
คก.ที่ 15 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปี 2561 - [210025600M4954] : ได้รับจัดสรรรวม 2,013,038.10บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 43012 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
15101 การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ตามหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ปีงบประมาณ 2561 210025600M4954 184,000.00 184,000.00 100.00 0.00 0.00
15102 การฝึกอบรมหลักสูตรทางการบริหาร - ระดับสูง - ระดับกลาง - ระดับต้น 210025600M4954 388,720.00 174,186.00 44.81 214,534.00 55.19
15103 การพัฒนาสมรรถนะเพื่อตอบสนองภารกิจของบุคลากร และการรับนโยบายจากส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง 210025600M4954 992,518.10 992,390.41 99.99 127.69 0.01
15104 การประชุมวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปี 2561 210025600M4954 281,200.00 224,652.00 79.89 56,548.00 20.11
15201 บริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล 210025600M4954 92,000.00 88,925.00 96.66 3,075.00 3.34
15301 การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากร 210025600M4954 74,600.00 72,200.00 96.78 2,400.00 3.22
รวมเป็นเงิน 2,013,038.10 1,736,353.41 86.26 276,684.69 13.74
คก.ที่ 16 : พัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพภาคประชาชน จังหวัดพะเยา ปี 2561 - [210025600M4954] : ได้รับจัดสรรรวม 141,500.00บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 43009 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสาธารณสุข
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1601 สนับสนุนการเข้าร่วมเวที ประกวด อสม.ต้นแบบ ระดับเขต/ประเทศ 210025600M4954 23,800.00 23,800.00 100.00 0.00 0.00
1602 จัดเวทีคัดเลือก อสม.ต้นแบบและองค์กร อสม.ต้นแบบ 210025600M4954 117,700.00 117,700.00 100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 141,500.00 141,500.00 100.00 0.00 0.00
คก.ที่ 17 : พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขแบบบูรณาการจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 - [210025600M4954] : ได้รับจัดสรรรวม 563,385.00บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 43001 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
17101 ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดพะเยาแบบบูณาการ 210025600M4954 67,000.00 67,000.00 100.00 0.00 0.00
17102 ประชุมจัดทำแผนงบลงทุน ปี 2563 210025600M4954 3,720.00 3,720.00 100.00 0.00 0.00
17201 ประชุมผ้บริหารและ หน.กลุ่มงาน/งาน (Staff) 210025600M4954 95,440.00 54,600.00 57.21 40,840.00 42.79
17202 ติดตามกำกับงาน ผ่านการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล คณะกรรมการService provider board 210025600M4954 88,800.00 88,800.00 100.00 0.00 0.00
17203 การประชุมคณะกรรมการ Service Plan 210025600M4954 36,000.00 36,000.00 100.00 0.00 0.00
17301 ประชุม VDO Conferenceชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561 210025600M4954 7,800.00 7,800.00 100.00 0.00 0.00
17302 รับการตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวงกรณีปกติ 210025600M4954 119,500.00 119,500.00 100.00 0.00 0.00
17303 ออกตรวจราชการและนิเทศงานระดับจังหวัด 210025600M4954 127,335.00 127,335.00 100.00 0.00 0.00
17401 รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรรการมูลนิธิ สอน. 210025600M4954 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17402 รับการตรวจเยี่ยมจากผู้บริหารระดับจังหวัด,เขต,กระทรวง 210025600M4954 17,790.00 17,790.00 100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 563,385.00 522,545.00 92.75 40,840.00 7.25
คก.ที่ 18 : การพัฒนาระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน - [210025600M4954] : ได้รับจัดสรรรวม 84,998.00บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 43002 กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1801 พัฒนาการดำเนินงานระบบควบคุมภายใน หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 210025600M4954 25,900.00 25,900.00 100.00 0.00 0.00
1802 ตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 210025600M4954 59,098.00 59,098.00 100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 84,998.00 84,998.00 100.00 0.00 0.00
คก.ที่ 19 : พัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัดพะเยา - [210025600M4954] : ได้รับจัดสรรรวม 213,600.00บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 43001 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1901 ประชุมทีมตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนระดับอำเภอ 210025600M4954 9,600.00 9,600.00 100.00 0.00 0.00
1902 พัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศระดับอำเภอ (DHIC) ให้มีคุณภาพ 210025600M4954 121,200.00 121,200.00 100.00 0.00 0.00
1903 ประชุมติดตามและสรุปผลการพัฒนาสารสนเทศอำเภอ 210025600M4954 14,000.00 14,000.00 100.00 0.00 0.00
1904 พัฒนา/ปรับปรุงระบบระเบียนรายงาน 210025600M4954 40,000.00 40,000.00 100.00 0.00 0.00
1905 ประชุมพัฒนาโปรแกรม EMR 210025600M4954 28,800.00 28,800.00 100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 213,600.00 213,600.00 100.00 0.00 0.00
คก.ที่ 20 : พัฒนาระบบการเงินการคลัง - [210025600M4954] : ได้รับจัดสรรรวม 120,645.00บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 43004 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
20101 ประชุมคณะทำงานบริหารการเงินการคลังระดับจังหวัด 210025600M4954 28,445.00 27,845.00 97.89 600.00 2.11
20102 ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบัญชี 210025600M4954 36,000.00 19,440.00 54.00 16,560.00 46.00
20103 ประชุมจัดทำแผนงบค่าเสื่อม 210025600M4954 6,400.00 6,400.00 100.00 0.00 0.00
20104 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารการเงินการคลัง 210025600M4954 49,800.00 49,800.00 100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 120,645.00 103,485.00 85.78 17,160.00 14.22
คก.ที่ 21 : บริหารจัดการด้านพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 - [210025600M4951] : ได้รับจัดสรรรวม 3,723,225.53บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 43011 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
210010 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 210025600M4980 120,000.00 90,000.00 75.00 30,000.00 25.00
210020 ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน/งานต่างๆในสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพะเยา 210025600M4980 36,000.00 34,260.00 95.17 1,740.00 4.83
210030 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจาหน้าที่ งานการเงิน สสจ.พะเยา 210025600M4954 50,010.00 28,920.00 57.83 21,090.00 42.17
210040 การบำรุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสิ่งก่อสร้าง 210025600M4954 40,000.00 28,800.00 72.00 11,200.00 28.00
210041 การบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคารสิ่งก่อสร้าง (ค่าซ่อมแซมและบำรงรักษา) 210025600M4986 216,604.86 118,580.00 54.74 98,024.86 45.26
210050 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่พัสดุ 210025600M4954 5,000.00 2,520.00 50.40 2,480.00 49.60
210051 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเจ้าหน้าที่วัสดุ (ค่าล่วงเวลา) 210025600M4956 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 100.00
210060 การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทุกประเภท ของ สสจ.พะเยา 210025600M4980 37,178.00 14,270.00 38.38 22,908.00 61.62
210061 การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทุกประเภทรวมทั้งจัดงานรัฐพีธีและวันสำคัญอื่นๆ (ค่าวัสดุสำนักงาน) 210025600M4986 446,325.00 310,826.56 69.64 135,498.44 30.36
210070 การดำเนินงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุและการตรวจรับพัสดุ 210025600M4954 168,587.60 166,762.80 98.92 1,824.80 1.08
210080 การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัสดุหน่วยงานต่างๆในสังกัด สสจ.พะเยา (ค่าใช้จ่ายในการประชุม) 210025600M4981 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210090 การบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ห้องประชุมรวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 210025600M4949 129,000.00 121,200.00 93.95 7,800.00 6.05
210091 การบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ห้องประชุมรวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องระบบเทคโนโลยี (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา) 210025600M4950 85,960.00 68,903.00 80.16 17,057.00 19.84
210100 การจ้างเหมาบุคคลธรรมดาในการบันทึกข้อมูล การพัฒนาข้อมูลระบบข้อมูลสารสนเทศ 210025600M4954 179,975.42 142,450.84 79.15 37,524.58 20.85
210110 การจ้างเหมาบุคคลธรรมดาขับรถยนต์ของ สสจ.พะเยา 210025600M4948 108,000.00 89,709.60 83.06 18,290.40 16.94
210120 การจ้างเหมาถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มเอกสาร (ค้าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก) 210025600M4951 146,857.65 57,617.75 39.23 89,239.90 60.77
210130 การจัดงานนิทรรศการ การรณรงค์การประกอบหรือแข่งขันการศึกษาดูงานและจัดงานอื่นๆ (ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อ) 210025600M4951 447,993.14 95,689.04 21.36 352,304.10 78.64
210140 การจ้างเหมาบบุคคลธรรมดาทำความสะอาด ดูแลรักษาต้นไม้/การจ้างเหมาบุคคลธรรมดารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 210025600M4954 311,300.00 166,053.55 53.34 145,246.45 46.66
210150 การบำรุงรักษา ซ่อมแซม รถยนต์,จักรยานยนต์ 210025600M4980 15,040.00 14,494.22 96.37 545.78 3.63
210151 การบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ 210025600M4954 10,010.00 8,775.61 87.67 1,234.39 12.33
210152 การรักษา ซ่อมแซม รถยนต์และรถจักรยานยนต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 210025600M4948 84,816.90 81,073.61 95.59 3,743.29 4.41
210153 การบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์/รถจักรยานยนต์ของ สสจ.พะเยา(ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา) 210025600M4986 7,000.00 4,069.21 58.13 2,930.79 41.87
210154 การบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์/รถจักรยานยนต์ 210025600M4956 76,832.48 72,759.84 94.70 4,072.64 5.30
210155 การบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ของ สสจ.พะเยา (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา) 210025600M4981 102,962.48 87,269.91 84.76 15,692.57 15.24
210156 การบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ของ สสจ.พะเยา (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา) 210025600M4949 3,100.00 0.00 0.00 3,100.00 100.00
210157 การบำรุงรักษา ซ่อมแซม รถยนต์และรถจักรยานยนต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 210025600M4950 104,280.00 72,556.57 69.58 31,723.43 30.42
210158 การบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์/จักรยานยนต์ ของสสจ.พะเยา 210025600M4947 57,970.00 51,560.09 88.94 6,409.91 11.06
210160 การจัดทำประกันภัยภาคบังคับยานพาหนะของสำนักงานสธารณสุขจังหวัดพะเยา 210025600M4980 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 100.00
210161 การจัดทำประกันภัยภาคบังคับของ สสจ.พะเยา 210025600M4981 16,960.00 3,460.00 20.40 13,500.00 79.60
210170 การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 210025600M4980 17,064.00 17,064.00 100.00 0.00 0.00
210171 การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ของ สสจ.พะเยา (ค่าวัสดุน้ำมัเชื่อเพลิง) 210025600M4949 28,648.00 27,182.00 94.88 1,466.00 5.12
210172 การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับนถยนต์/รถจักรยานยนต์ ของ สสจ.พะเยา (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) 210025600M4950 52,912.40 52,353.10 98.94 559.30 1.06
210173 การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์/จักรยานยนต์ ของ สสจ.พะเยา(ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง) 210025600M4951 352,780.00 304,914.78 86.43 47,865.22 13.57
210174 การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ (ค่าวัสดุน้ำมัเชื่อเพลิง) 210025600M4986 166,057.60 166,057.60 100.00 0.00 0.00
210180 การไปราชการและการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานขับรถยนต์และเจ้าหน้าที่อื่นๆ 210025600M4949 79,000.00 30,400.00 38.48 48,600.00 61.52
210190 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 210025600M4980 10,000.00 10,000.00 100.00 0.00 0.00
210200 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 210025600M4980 3,000.00 525.00 17.50 2,475.00 82.50
รวมเป็นเงิน 3,723,225.53 2,541,078.68 68.25 1,182,146.85 31.75
คก.ที่ 22 : สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 - [210025600M4954] : ได้รับจัดสรรรวม 382,236.00บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 00605 สสอ.เมืองพะเยา
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
22101 ประชุมติดตามประเมินผลงานด้านสาธารณสุข อ.เมืองพะเยา 210025600M4954 62,400.00 60,800.00 97.44 1,600.00 2.56
22102 ติดต่อราชการสสจ. ในการส่งรายงานประจำเดือน/วางฎีกาเงินงบประมาณ 210025600M4954 14,000.00 14,000.00 100.00 0.00 0.00
22103 สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม/อบรมรับทราบนโยบายและพัฒนาวิชาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกจังหวัด 210025600M4954 49,688.00 49,688.00 100.00 0.00 0.00
22104 จัดหาวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจประจำวัน 210025600M4954 20,000.00 20,000.00 100.00 0.00 0.00
22105 จัดหาวัสดุสำนักงานอื่นๆสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจประจำวัน 210025600M4954 35,000.00 35,000.00 100.00 0.00 0.00
22106 ติดตาม/นิเทศงาน รพ.สต.ประจำปี 210025600M4954 10,000.00 10,000.00 100.00 0.00 0.00
22107 ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ประจำปี 210025600M4954 12,000.00 12,000.00 100.00 0.00 0.00
22108 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ จนท.สสอ. 210025600M4954 20,000.00 20,000.00 100.00 0.00 0.00
22109 ค่าสาธารณูปโภค 210025600M4954 43,000.00 40,503.08 94.19 2,496.92 5.81
22110 บำรุง รักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 210025600M4954 19,410.00 19,270.00 99.28 140.00 0.72
22111 บำรุง รักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 210025600M4954 54,318.00 54,150.00 99.69 168.00 0.31
22112 บำรุง รักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน 210025600M4954 42,420.00 42,420.00 100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 382,236.00 377,831.08 98.85 4,404.92 1.15
คก.ที่ 23 : สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 - [210025600M4954] : ได้รับจัดสรรรวม 344,657.22บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 00606 สสอ.จุน
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
23101 ประชุมรับทราบนโยบายและติดต่อราชการ จากกระทรวงสาธารณสุข สปสช. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผล 1.1 เข้าร่วมประชุม/ติดต่อราชการ/จังหวัด 210025600M4954 123,332.60 123,332.60 100.00 0.00 0.00
23102 ประชุมมอบนโยบายและติดตามงานนโยบายในพื้นที่ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 210025600M4954 14,300.00 14,300.00 100.00 0.00 0.00
23103 ประชุมติดตามงานและประเมินผลประจำเดือนเจ้าหน้าที่ สสอ./รพ.สต. 210025600M4954 40,584.00 40,584.00 100.00 0.00 0.00
23105 นิเทศงาน ติดตามและประเมินผลงานนโยบายและปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ 210025600M4954 18,560.00 18,560.00 100.00 0.00 0.00
23106 ติดตามประเมินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโรคติดต่อในพื้นที่ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ วัด ศูนย์เด็กเล็ก 210025600M4954 48,600.00 48,600.00 100.00 0.00 0.00
23107 ประสานงานและติดต่อราชการงานด้านบริหารจัดการกับหน่วยงานจังหวัด และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ รวมทั้ง บำรุงรักษายานพาหนะ และครุภัณฑ์อุปกรณ์อื่นๆ 210025600M4954 99,280.62 99,271.19 99.99 9.43 0.01
รวมเป็นเงิน 344,657.22 344,647.79 100.00 9.43 0.00
คก.ที่ 24 : สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 - [210025600M4954] : ได้รับจัดสรรรวม 425,180.00บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 00607 สสอ.เชียงคำ
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
24101 สนับสนุนและกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน 210025600M4954 214,500.00 169,225.00 78.89 45,275.00 21.11
24102 บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจประจำวัน 210025600M4954 210,680.00 205,739.07 97.65 4,940.93 2.35
รวมเป็นเงิน 425,180.00 374,964.07 88.19 50,215.93 11.81
คก.ที่ 25 : สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 - [210025600M4954] : ได้รับจัดสรรรวม 328,800.00บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 00608 สสอ.เชียงม่วน
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
25101 การประชุมเจ้าหน้าที่ สสอ.,รพ.สต. ประจำเดือน 210025600M4954 24,000.00 24,000.00 100.00 0.00 0.00
25102 ติดต่อราชการ สสจ./ส่งรายงานประจำเดือน 210025600M4954 26,000.00 25,940.00 99.77 60.00 0.23
25103 ประชุมรับทราบนโยบายและงานวิชาการต่างๆ 210025600M4954 69,513.00 69,513.00 100.00 0.00 0.00
25104 จัดหาวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงาน 210025600M4954 38,300.00 34,300.00 89.56 4,000.00 10.44
25105 จัดหาวัสดุสำนักงานและอื่นๆ สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงาน 210025600M4954 64,380.00 64,380.00 100.00 0.00 0.00
25201 การติดตามการนิเทศงาน รพ.สต.และสสช. 210025600M4954 6,000.00 6,000.00 100.00 0.00 0.00
25202 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 210025600M4954 6,000.00 6,000.00 100.00 0.00 0.00
25203 ติดตามการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ รพ.สต.,สสช./สสอ. 210025600M4954 12,000.00 12,000.00 100.00 0.00 0.00
25301 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนา รพ.สต. การขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 210025600M4954 14,000.00 14,000.00 100.00 0.00 0.00
25302 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้าน 210025600M4954 6,000.00 6,000.00 100.00 0.00 0.00
25401 ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ/คอมพิวเตอร์/สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)/ไฟฟ้า ฯลฯ 210025600M4954 41,000.00 40,999.46 100.00 0.54 0.00
25501 ค่าโทรศัพท์ 210025600M4954 6,487.00 5,787.28 89.21 699.72 10.79
25502 ค่าไฟฟ้าและบริการอินเตอร์เน็ต 210025600M4954 15,120.00 15,120.00 100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 328,800.00 324,039.74 98.55 4,760.26 1.45
คก.ที่ 26 : สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 - [210025600M4954] : ได้รับจัดสรรรวม 452,700.75บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 00609 สสอ.ดอกคำใต้
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
26101 ประชุมประจำเดือน 210025600M4954 46,798.75 46,798.75 100.00 0.00 0.00
26102 ติดต่อประสานงาน 210025600M4954 7,200.00 3,990.00 55.42 3,210.00 44.58
26103 ติดตาม/นิเทศงาน 210025600M4954 15,000.00 15,000.00 100.00 0.00 0.00
26104 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 210025600M4954 12,000.00 3,600.00 30.00 8,400.00 70.00
26105 สนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค 210025600M4954 89,100.00 46,392.40 52.07 42,707.60 47.93
26106 จัดหา/ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน 210025600M4954 107,398.00 103,271.75 96.16 4,126.25 3.84
26201 สนับสนุนให้ จนท. เข้ารับการอบรม/ประชุมวิชาการ 210025600M4954 76,624.00 76,624.00 100.00 0.00 0.00
26202 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานนวัตกรรม และวิชาการระดับอำเภอ 210025600M4954 15,000.00 10,000.00 66.67 5,000.00 33.33
26301 ประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างสัมพันธภาพ และวางแผนแก้ไขปัญหาระหว่างดำเนินงาน 210025600M4954 40,000.00 20,000.00 50.00 20,000.00 50.00
26302 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ(พชอ.) 210025600M4954 43,580.00 9,700.00 22.26 33,880.00 77.74
รวมเป็นเงิน 452,700.75 335,376.90 74.08 117,323.85 25.92
คก.ที่ 27 : สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 - [210025600M4954] : ได้รับจัดสรรรวม 374,640.00บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 00610 สสอ.ปง
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
27101 สนับสนุนและกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานด้านสุขภาพในพื้นที่และต่างพื้นที่ 210025600M4954 151,492.74 151,072.74 99.72 420.00 0.28
27102 ติดตามดำเนินงานการตรวจสอบภายในการเงิน การบัญชี การพัสดุและการควบคุมภายใน และประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560 210025600M4954 17,380.00 17,380.00 100.00 0.00 0.00
27103 บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจประจำวัน 210025600M4954 205,767.26 192,881.71 93.74 12,885.55 6.26
รวมเป็นเงิน 374,640.00 361,334.45 96.45 13,305.55 3.55
คก.ที่ 28 : สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 - [210025600M4954] : ได้รับจัดสรรรวม 326,680.00บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 00611 สสอ.แม่ใจ
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
28101 ประชุม/อบรมเจ้าหน้าที่ สสอ.,รพ.สต.,สสช. 210025600M4954 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28102 เข้าร่วมประชุมงานต่างๆระดับจังหวัด 210025600M4954 11,500.00 11,500.00 100.00 0.00 0.00
28103 ติดต่อราชการ สสจ.ในการส่ง (หนังสือราชการ/รายงาน/วางฎีกาเงินงบประมาณ ประจำเดือน ) 210025600M4954 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28104 ติดต่อราชการหน่วยงานอื่นในจังหวัด (โอนเงิน/จ่ายค่าสาธารณูปโภค ฯ) 210025600M4954 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28105 จัดหาวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจประจำวันในพื้นที่ 210025600M4954 71,700.00 71,700.00 100.00 0.00 0.00
28106 จัดหาวัสดุและค่าสาธารณูปโภคสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจประจำวัน 210025600M4954 109,950.00 105,802.74 96.23 4,147.26 3.77
28107 สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมรับนโยบายและพัฒนาวิชาการที่เกี่ยวข้อง ประจำปี ทั้งในและต่างจังหวัด 210025600M4954 7,980.00 7,980.00 100.00 0.00 0.00
28108 จัดจ้างเหมาบริการต่างๆของทางราชการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจประจำวัน 210025600M4954 58,800.00 58,800.00 100.00 0.00 0.00
28109 บำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 210025600M4954 66,750.00 66,750.00 100.00 0.00 0.00
28201 ติดตาม/นิเทศงาน รพ.สต./สสช. ประจำปี 210025600M4954 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28202 ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ประจำปี 210025600M4954 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28203 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอ(นวัตกรรม/ผลงานประจำปี/ฯ)ระดับอำเภอ 210025600M4954 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 326,680.00 322,532.74 98.73 4,147.26 1.27
คก.ที่ 29 : สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 - [210025600M4954] : ได้รับจัดสรรรวม 338,000.00บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 00612 สสอ.ภูซาง
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
29101 เข้าร่วมประชุม กวป. 210025600M4954 10,000.00 10,000.00 100.00 0.00 0.00
29102 ประชุม คปสอ. 210025600M4954 5,000.00 5,000.00 100.00 0.00 0.00
29103 ประชุม จนท.สธ. 210025600M4954 5,000.00 5,000.00 100.00 0.00 0.00
29104 เข้าร่วมประชุมพัฒนางานวิชาการที่เกี่ยวข้องในจังหวัด/ตจว. 210025600M4954 86,359.00 86,359.00 100.00 0.00 0.00
29105 นิเทศ สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 210025600M4954 20,000.00 19,970.00 99.85 30.00 0.15
29106 ประสานงานสาธารณสุขกับ อปท.,หน่วยงานปกครองในพื้นที่ 210025600M4954 8,500.00 8,500.00 100.00 0.00 0.00
29107 ประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข 210025600M4954 10,000.00 10,000.00 100.00 0.00 0.00
29201 บำรุงรักษา ซ่อมแซม ครุภัณฑ์สำนักงาน/อาคารสำนักงาน 210025600M4954 46,000.00 46,000.00 100.00 0.00 0.00
29202 ค่าวัสดุสำนักงาน และอื่น สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงาน 210025600M4954 26,841.00 26,442.86 98.52 398.14 1.48
29203 ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อินเตอร์เนต 210025600M4954 13,500.00 13,500.00 100.00 0.00 0.00
29204 ค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงาน 210025600M4954 20,000.00 18,573.89 92.87 1,426.11 7.13
29301 ค่าวัสดุสำนักงาน/วัสดุงานบ้าน และอื่นๆ สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงาน 210025600M4954 30,000.00 30,000.00 100.00 0.00 0.00
29302 ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทำความสะอาด และจ้างคนงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงาน 210025600M4954 56,800.00 56,800.00 100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 338,000.00 336,145.75 99.45 1,854.25 0.55
คก.ที่ 30 : สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 - [210025600M4954] : ได้รับจัดสรรรวม 299,200.00บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 14156 สสอ.ภูกามยาว
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
3301 ประชุมติดตามประเมินผลงานด้านสาธารณสุข อ.ภูกามยาว 210025600M4954 23,400.00 19,335.00 82.63 4,065.00 17.37
3302 ติดต่อราชการสสจ. ในการส่งรายงานประจำเดือน/วางฎีกาเงินงบประมาณ 210025600M4954 9,000.00 9,000.00 100.00 0.00 0.00
3303 สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม/อบรมรับทราบนโยบายและพัฒนาวิชาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกจังหวัด 210025600M4954 44,910.00 43,492.40 96.84 1,417.60 3.16
3304 จัดหาวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจประจำวัน 210025600M4954 15,000.00 15,000.00 100.00 0.00 0.00
3305 จัดหาวัสดุสำนักงานอื่นๆสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจประจำวัน 210025600M4954 32,040.00 32,040.00 100.00 0.00 0.00
3306 ติดตาม/นิเทศงาน รพ.สต.ประจำปี 210025600M4954 21,960.00 21,960.00 100.00 0.00 0.00
3307 ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ประจำปี 210025600M4954 15,600.00 15,600.00 100.00 0.00 0.00
3308 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ จนท.สสอ. 210025600M4954 24,000.00 24,000.00 100.00 0.00 0.00
3309 ค่าสาธารณูปโภค 210025600M4954 46,476.00 33,406.50 71.88 13,069.50 28.12
3310 บำรุง รักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 210025600M4954 25,000.00 21,865.00 87.46 3,135.00 12.54
3311 บำรุง รักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 210025600M4954 7,100.00 7,100.00 100.00 0.00 0.00
3312 กิจกรรมที่ 12. บำรุง รักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน 210025600M4954 34,714.00 34,714.00 100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 299,200.00 277,512.90 92.75 21,687.10 7.25
คก.ที่ 31 : โครงการสาธารณสุขชายแดนและอาเซียน - [210025600M4952] : ได้รับจัดสรรรวม 507,500.00บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 43001 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
31001 ประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายอาเซียนด้านสาธารณสุข 210025600M4945 9,600.00 8,929.00 93.01 671.00 6.99
31002 ประชุมคณะกรรมการ พัฒนาสาธารณสุขชายแดนบ้านฮวก 210025600M4952 38,200.00 37,666.00 98.60 534.00 1.40
31003 พัฒนา ศคอส.ตามมาตรฐาน (sim III )โครงสร้าง ศคอส. การพัฒนาระบบข้อมูล การพัฒนากระบวนการดำเนินงาน การพัฒนานวตกรรม พัฒนาระบบการกำกับติดตาม 210025600M4945 63,000.00 61,125.00 97.02 1,875.00 2.98
31004 พัฒนาบุคลากรทักษะด้านภาษา การบริการในการปฏิบัติงานด้านอาเซียน 210025600M4945 57,450.00 56,060.00 97.58 1,390.00 2.42
31006 พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขชายแดน (อสต.) 210025600M4952 157,000.00 157,000.00 100.00 0.00 0.00
31007 พัฒนาระบบบริการที่เป็นมิตรกับชาวต่างชาติ 210025600M4945 163,000.00 154,594.00 94.84 8,406.00 5.16
31009 ประชุมแนวทางการพัฒนางานอาเซียนและพัฒนาทักษะด้านภาษา เจ้าหน้าที่ประจำ ศคอส. สสจ.พะเยา 210025600M4945 19,250.00 18,984.00 98.62 266.00 1.38
รวมเป็นเงิน 507,500.00 494,358.00 97.41 13,142.00 2.59
คก.ที่ 32 : สนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 - [210025600M4980] : ได้รับจัดสรรรวม 132,000.00บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 43005 กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (CD)
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
3201 ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 210025600M4980 75,200.00 67,200.00 89.36 8,000.00 10.64
3202 ประชุม คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการโรคติดต่อ เพื่อจัดทำ(ร่าง)แผนฯเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 210025600M4980 14,400.00 14,400.00 100.00 0.00 0.00
3203 ประชุม และ Kick off หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดพะเยา 210025600M4980 30,000.00 30,000.00 100.00 0.00 0.00
3204 ติดตามและประเมินผล การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ ในกลุ่มภาคีเครือข่าย 210025600M4980 12,400.00 5,600.00 45.16 6,800.00 54.84
รวมเป็นเงิน 132,000.00 117,200.00 88.79 14,800.00 11.21
คก.ที่ 36 : สนับสนุนการดำเนินงานชันสูตรและนิติเวช - [210025600M4961] : ได้รับจัดสรรรวม 66,000.00บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 43013 กลุ่มงานนิติการ
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
3601 ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ 210025600M4961 66,000.00 66,000.00 100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 66,000.00 66,000.00 100.00 0.00 0.00
คก.ที่ 37 : การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 - [210025600M4980] : ได้รับจัดสรรรวม 130,840.00บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 43007 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
3701 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รพ.สต. เรื่องความรุนแรง การประเมินคัดกรอง และการส่งต่อผู้ที่ถูกกระทำรุนแรงและผู้ที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 210025600M4980 23,650.00 20,400.00 86.26 3,250.00 13.74
3702 ประชุม Case รายกรณี (case management) เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี 210025600M4980 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 100.00
3703 สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งๆละ 9,000 บาทเพื่อดำเนินงานในศูนย์พึ่งได้ 210025600M4980 45,000.00 44,489.10 98.86 510.90 1.14
3704 นิเทศติดตามและกำกับการนำเข้าข้อมูลในระบบรายงานเด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงที่เข้ารับบริการในศูนย์พึ่งได้และระบบรายงานศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 210025600M4980 2,880.00 0.00 0.00 2,880.00 100.00
3705 สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรับนโยบายและพัฒนาวิชาการประจำปีและเข้ารับการอบรมการให้การปรึกษาเพื่อฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพ 210025600M4980 47,310.00 34,340.00 72.59 12,970.00 27.41
รวมเป็นเงิน 130,840.00 99,229.10 75.84 31,610.90 24.16
คก.ที่ 38 : สนับสนุนการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้ติดยาเสพติด ในระบบสมัครใจ บังคับบำบัดแบบไม่ควบคุมตัวและการลดอันตรายจาก การใช้ยาเสพติด (Harm Reduction)ในสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 - [210025600M4939] : ได้รับจัดสรรรวม 3,428,815.99บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 43006 กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1101 สนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาล ในการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพติดระบบสมัครใจและบังคับบำบัดไม่ควบคุมตัว ในโรงพยาบาล (งวดที่ 1, 2 จัดสรร งวดละ 60 %ของงบบำบัดในสถานบริการ) 210025600M4939 1,867,200.00 1,859,700.00 99.60 7,500.00 0.40
1102 สนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการบำบัด รักษาฟื้นฟูสภาพและการติดตามดูแลผู้ป่วยยาเสพติด(ระบบสมัครใจในโรงพยาบาล) (งวดที่ 1 จัดสรร 40 % ของงบบำบัดในสถานบริการ) 210025600M4939 165,000.00 165,000.00 100.00 0.00 0.00
1103 สนับสนุนการดำเนินงานของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.),ศูนย์สาธารณสุขชุมชน(สสช.) ในการให้การปรึกษา/บำบัด ผู้เสพ ยาเสพติดระบบสมัครใจ ในพื้นที่ โดยจัดสรรผ่านสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (งบงวด 2 จัดสรร รพ.สต.40% ของงบบำบัดในสถานบริการ) 210025600M4939 39,000.00 37,595.00 96.40 1,405.00 3.60
1104 วางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน 210025600M4939 20,400.00 20,400.00 100.00 0.00 0.00
1105 อบรม"การให้การปรึกษาเพื่อปรับแนวความคิดและพฤติกรรมเพื่อเลิกใช้ยาเสพติดและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในผู้ป่วยยาเสพติด" CBT (Cognitive Behavioral Therapy) (3 วัน) 210025600M4939 174,200.00 172,887.00 99.25 1,313.00 0.75
1106 อบรม "การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดฝิ่นด้วยสารทดแทน((Methadone maintenance)และการให้ยาเพื่อบรรเทาอาการถอนพิษยาและโรคร่วมต่าง ๆ" (2วัน) 210025600M4939 45,515.00 45,515.00 100.00 0.00 0.00
1107 อบรม"การบำบัดเยาวชนผู้เสพยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก จิตสังคมบำบัด(Matrix Program) ในโรงเรียน (3 วัน) 210025600M4939 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1108 สนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุม/สัมมนา รับนโยบายการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ ผู้ติดยาเสพติดและการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) 210025600M4939 21,100.00 21,100.00 100.00 0.00 0.00
1109 ประชุมนิเทศติดตามการดำเนินงานสัญจรการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้ติดยาเสพติดระบบสมัครใจ,บังคับบำบัดไม่ควบคุมตัวในโรงพยาบาล,ผู้ใช้/เสพยาเสพติดในรพ.สต.และการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด(Harm Reduction) 9 วัน 210025600M4939 71,500.00 67,480.50 94.38 4,019.50 5.62
1110 ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปบทเรียนการบำบัดรักษาฯผู้ติดยาเสพติดระบบสมัครใจ ในโรงพยาบาลปี 2561 (1 วัน) 210025600M4939 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1111 ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปบทเรียนการบำบัดรักษาฯผู้ติดยาเสพติดระบบบังคับบำบัดและต้องโทษปี 2561 (1 วัน) 210025600M4939 6,480.00 0.00 0.00 6,480.00 100.00
1112 ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปบทเรียนและผลการดำเนินงานการบำบัด รักษาฯผู้เสพยาเสพติดใน"ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ(ค่าย)"ปี 2561 ( 1 วัน) 210025600M4939 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1201 จัดทำและสนับสนุนคู่มือ"มาตรฐานการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ"ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 210025600M4939 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1202 อบรมเรื่อง"การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด" (Harm Reduction)(2 วัน) 210025600M4939 47,485.00 41,290.00 86.95 6,195.00 13.05
1203 ประชุมวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน ลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด" (Harm Reduction) จังหวัดพะเยา (1 วัน) 210025600M4939 7,800.00 7,560.00 96.92 240.00 3.08
1204 ประชุมวางแผน"ขับเคลื่อนการดำเนินการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด" (Harm Reduction) ในสถานบริการสาธารณสุข (1 วัน) 210025600M4939 3,600.00 3,120.00 86.67 480.00 13.33
1205 ประชุมวางแผน"ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ค้นหา บำบัดรักษา/ลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด" (Harm Reduction) ผู้ติดฝิ่นบนพื้นที่สูง อำเภอเชียงคำ,ปง,แม่ใจ (1 วัน) 210025600M4939 7,800.00 5,400.00 69.23 2,400.00 30.77
1206 ประชุมวางแผน"ขับเคลื่อนการดำเนินงาน การจัดบริการด้านสุขภาพ ตามแนวทางของการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด" (Harm Reduction)ในกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (1 วัน) 210025600M4939 2,400.00 2,400.00 100.00 0.00 0.00
1207 จัดทำและสนับสนุนคู่มือ "แนวทางการดำเนินการลดอันตรายจากยาเสพติด" (Harm Reduction)ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 210025600M4939 22,800.00 22,800.00 100.00 0.00 0.00
1208 จัดทำและสนับสนุนคู่มือ"แนวทางการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดฝิ่นด้วยสารทดแทน(Methadone maintenance)และการให้ยาเพื่อบรรเทาอาการถอนพิษยาและโรคร่วมต่าง ๆ" ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 210025600M4939 11,200.00 11,200.00 100.00 0.00 0.00
1209 สนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาล การจัดบริการด้านสุขภาพ ตามแนวทางของ การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) ในผู้ป่วยยาเสพติด 210025600M4939 101,000.00 98,800.00 97.82 2,200.00 2.18
1210 สนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาล(โรงพยาบาลพะเยา,เชียงคำ) ในการบำบัดรักษาผู้ติดฝิ่นโดยการให้สารทดแทนระยะยาว (Methadone maintenance) 210025600M4939 60,000.00 44,770.00 74.62 15,230.00 25.38
1211 สนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ(แม่ใจ,ปง,เชียงคำ) ในการบริหารจัดการ ค้นหา นำผู้ติดฝิ่นบนพื้นที่สูงเข้ารับการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพและติดตามดูแล 210025600M4939 30,000.00 30,000.00 100.00 0.00 0.00
1212 สนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในการบริหารจัดการ เพื่อนำผู้ติดฝิ่นมาเข้ารับการบำบัดรักษาในโรงพยาบาล 210025600M4939 30,000.00 9,460.00 31.53 20,540.00 68.47
1213 ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด" (Harm Reduction) จังหวัดพะเยา 210025600M4939 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1214 สนับสนุนการดำเนินงาน การจัดบริการด้านสุขภาพ ตามแนวทางของ การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) ในผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระดับจังหวัดโดยจัดสรรผ่านโรงพยาบาลในพื้นที่ 210025600M4939 10,000.00 9,800.00 98.00 200.00 2.00
1215 สนับสนุนการดำเนินงาน การจัดบริการด้านสุขภาพ ตามแนวทางของ การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) ในผู้ติดยาเสพติดระบบบังคับบำบัด แบบควบคุมตัว ไม่เข้มงวด ในค่ายกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาที่ 2 โดยจัดสรรผ่านโรงพยาบาลในพื้นที่ 210025600M4939 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 100.00
1216 สนับสนุนการดำเนินงาน การจัดบริการด้านสุขภาพ ตามแนวทางของ การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) ในผู้ติดยาเสพติดระบบต้องโทษในเรือนจำและค่ายมณฑลทหารบกที่ 34 โดยจัดสรรผ่านโรงพยาบาลในพื้นที่ 210025600M4939 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 100.00
1301 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการข้อมูล การบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้ติดยาเสพติด (บสตใหม่. และรายงานการเฝ้าระวังยาเสพติด (2 รุ่น ๆ ละ 1 วัน) 210025600M4939 40,800.00 40,800.00 100.00 0.00 0.00
1302 สนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม"การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน การพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลผู้รับการบำบัดยาเสพติด(บสต.) 210025600M4939 334,220.00 329,001.60 98.44 5,218.40 1.56
1401 สนับสนุนการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในปัสสาวะในโรงพยาบาล เพื่อจำแนกคัดกรองผู้ป่วยยาเสพติดในระบบสมัครใจ(ในโรงพยาบาล/ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ(ค่าย) หรือส่งดำเนินคดีเสพร่วมกับความผิดในคดีอาญาอื่น (จัดสรรงวดที่ 1 ,2 งวดละ 100%) 210025600M4939 53,000.00 49,325.00 93.07 3,675.00 6.93
2101 สนับสนุนการดำเนินงานติดตามดูแลผู้ป่วยยาเสพติด ของโรงพยาบาล (จัดสรร 40% ของงบติดตามดูแลผู้ป่วยยาเสพติด) 210025600M4940 101,515.99 101,515.99 100.00 0.00 0.00
2102 สนับสนุนการดำเนินงานของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.),ศูนย์สาธารณสุขชุมชน(สสช.) ในการติดตามดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่ โดยจัดสรรผ่านสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (จัดสรร 40% ของงบติดตามดูแลผู้ป่วยยาเสพติด) 210025600M4940 139,800.00 139,100.00 99.50 700.00 0.50
รวมเป็นเงิน 3,428,815.99 3,336,020.09 97.29 92,795.90 2.71
คก.ที่ 39 : บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ปี 2561 - [210025600M4989] : ได้รับจัดสรรรวม 277,425.00บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 43003 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
3901 ประชุมพิจารณาแผนการดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข 210025600M4989 37,100.00 36,320.35 97.90 779.65 2.10
3902 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาแผนการดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข 210025600M4989 70,664.00 70,664.00 100.00 0.00 0.00
3903 สนับสนุนงบประมาณสำหรับโรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาลชุมชน และเครือข่าย 210025600M4989 95,522.00 95,522.00 100.00 0.00 0.00
3904 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม 210025600M4989 66,229.00 66,147.31 99.88 81.69 0.12
3905 สนับสนุนติดตามการดำเนินงานการจัดการมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบาย Green&Clean Hospital ในสถานบริการทุกระดับ 210025600M4989 7,910.00 7,910.00 100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 277,425.00 276,563.66 99.69 861.34 0.31
คก.ที่ 40 : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - [210025600M4991] : ได้รับจัดสรรรวม 66,000.00บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 43013 กลุ่มงานนิติการ
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
40101 จัดประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ( ITA) 210025600M4991 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40102 คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธฯการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ 210025600M4991 250.00 250.00 100.00 0.00 0.00
40103 กลุ่มงานที่รับผิดชอบในการบริหาร จัดการเรื่องร้องเรียนฯ 210025600M4991 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40104 จัดประชุมคณะทำงานตรวจประเมินฯ 210025600M4991 9,825.00 9,825.00 100.00 0.00 0.00
40105 จัดอบรมบุคลากรในสังกัดสสจ.พะเยาในด้านคุณธรรมและองค์กรโปร่งใส 210025600M4991 7,420.00 7,420.00 100.00 0.00 0.00
40106 สถานที่ตั้งของศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนฯในสสจ.พะเยา1ห้อง 210025600M4991 12,505.00 12,480.00 99.80 25.00 0.20
40107 จัดสรรงบฯรายจ่ายให้กับสสอ.ในสังกัด 210025600M4991 36,000.00 36,000.00 100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 66,000.00 65,975.00 99.96 25.00 0.04
คก.ที่ 43 : งบสนับสนุนจากกองสุขภาพภาคประชาชน 2561 - [21002560099999] : ได้รับจัดสรรรวม 614,250.00บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 43009 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสาธารณสุข
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
4301 จัดอบรมครูฝึกพี่เลี้ยง+แกนนำ 2 วัน(60) 21002560099999 67,400.00 67,400.00 100.00 0.00 0.00
4302 พัฒนา อสม./อสค. 21002560099999 333,850.00 333,850.00 100.00 0.00 0.00
4303 สนับสนุน การดำเนินงาน วัน อสม.แห่งชาติ ระดับจังหวัด 21002560099999 180,500.00 180,500.00 100.00 0.00 0.00
4304 สนับสนุนการเข้าร่วม กิจกรรมในเวที วัน อสม.แห่งชาติระดับประเทศของบุคลากรเครือข่ายงาน สช.จ.พะเยา 21002560099999 22,900.00 22,900.00 100.00 0.00 0.00
4305 สนับสนุน ติดตามการ การดำเนินงาน เตรียมพื้นที่ตำบลจัดการคุณภาพชีวิตต้นแบบระดับจังหวัดสู่เวทีระดับเขต 21002560099999 9,600.00 9,600.00 100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 614,250.00 614,250.00 100.00 0.00 0.00
คก.ที่ 45 : พัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการพัฒนานโยบายสาธารณสุข - [210025600M4975] : ได้รับจัดสรรรวม 500,000.00บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 43012 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
4501 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อตอบสนองภารกิจ และการรับนโยบายจากส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง 210025600M4975 500,000.00 495,830.17 99.17 4,169.83 0.83
รวมเป็นเงิน 500,000.00 495,830.17 99.17 4,169.83 0.83
คก.ที่ 46 : พัฒนาและแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - [210025600M4964] : ได้รับจัดสรรรวม 73,143.00บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 43003 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
4601 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียระดับจังหวัด 210025600M4964 3,400.00 3,400.00 100.00 0.00 0.00
4602 สนับสนุนการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในสถานบริการสาธารณสุข 210025600M4964 11,940.00 11,939.06 99.99 0.94 0.01
4603 ติดตามการดำเนินงานการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในสถานบริการสาธารณสุข 210025600M4964 2,400.00 2,400.00 100.00 0.00 0.00
4604 สนับสนุนการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในสถานบริการสาธารณสุข(การบำรุงรักษาและส่งตรวจคุณภาพน้ำ) 210025600M4964 55,403.00 55,401.39 100.00 1.61 0.00
รวมเป็นเงิน 73,143.00 73,140.45 100.00 2.55 0.00
คก.ที่ 47 : สนับสนุนการดำเนินงานควบคุมโรคหนอนพยาธิ ตามพระราชดำริฯ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 - [210025600M4957] : ได้รับจัดสรรรวม 108,468.10บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 43005 กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (CD)
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
4701 ตรวจคัดกรองค้นหาหนอนพยาธิ ด้วยการตรวจอุจจาระ ตรวจนักเรียนทุกคน 210025600M4957 104,674.10 104,674.10 100.00 0.00 0.00
4702 การติดตามนิเทศสรุปผลการดำเนินงาน 210025600M4957 3,794.00 3,794.00 100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 108,468.10 108,468.10 100.00 0.00 0.00
คก.ที่ 48 : กำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ - [210025600M4957] : ได้รับจัดสรรรวม 500,000.00บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 43006 กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
480101 1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ โรคมะเร็ง และมะเร็งท่อน้ำดี 210025600M4957 6,600.00 6,600.00 100.00 0.00 0.00
480102 1.2 ตำบลจัดการสุขภาพเป้าหมาย (ตำบลปง, เชียงม่วน, แม่กา) 210025600M4957 135,750.00 135,750.00 100.00 0.00 0.00
480103 1.3 ตำบลจัดการสุขภาพพื้นที่เป้าหมาย ต.งิม 210025600M4957 25,000.00 25,000.00 100.00 0.00 0.00
480104 1.4 ตำบลจัดการสุขภาพพื้นที่ตำบลออย 210025600M4957 25,000.00 25,000.00 100.00 0.00 0.00
480205 2.5 การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี (CCA) 210025600M4957 275,000.00 273,306.00 99.38 1,694.00 0.62
480501 5 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามโครงการฯระดับจังหวัด 210025600M4957 32,650.00 32,050.00 98.16 600.00 1.84
รวมเป็นเงิน 500,000.00 497,706.00 99.54 2,294.00 0.46
คก.ที่ 49 : พัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเชียงม่วน(GREEN & CLEAN Hospital) - [210025600M4952] : ได้รับจัดสรรรวม 38,620.00บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 11185 รพช.เชียงม่วน
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
4901 ประชุมจัดทำแผนการปรับปรุงงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 210025600M4952 2,400.00 2,400.00 100.00 0.00 0.00
4902 ค่าวัสดุอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 210025600M4952 4,500.00 4,500.00 100.00 0.00 0.00
4903 ค่าวัสดุกล่องพลาสติกมีฝาปิดสีแดง 210025600M4952 3,700.00 3,700.00 100.00 0.00 0.00
4904 ค่าวัสดุขวดพลาสติกใส่สบู่เหลวสำหรับล้างมือ 210025600M4952 850.12 850.12 100.00 0.00 0.00
4905 ค่าวัสดุชุดตรวจน้ำดื่มใน รพ. (อ.11) 210025600M4952 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4906 สื่อประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ 210025600M4952 4,500.00 4,500.00 100.00 0.00 0.00
4907 ปรับปรุงห้องตากภาชนะ 210025600M4952 22,669.88 22,283.00 98.29 386.88 1.71
รวมเป็นเงิน 38,620.00 38,233.12 99.00 386.88 1.00
คก.ที่ 50 : โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ จังหวัดพะเยา - [21002560099999] : ได้รับจัดสรรรวม 500,000.00บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 43003 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
101 ประชุมชี้แจงแนวทางการเก็บข้อมูลสถานะสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ 21002560099999 10,000.00 10,000.00 100.00 0.00 0.00
102 สัมภาษณ์ประชาชนเป้าหมายในพื้นที่และคนงานก่อสร้างเพื่อทราบข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมเสี่ยง(พยาธิ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคจากการประกอบอาชีพ ฯลฯ) สุขภาพจิต และ สำรวจข้อมูลสภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมและการสุขาภิบาลในครัวเรือน 21002560099999 20,000.00 20,000.00 100.00 0.00 0.00
103 ประชุมชี้แจงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและลดผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่พนักงาน 21002560099999 50,000.00 50,000.00 100.00 0.00 0.00
104 ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น แก่พนักงานในโครงการ 21002560099999 20,000.00 20,000.00 100.00 0.00 0.00
105 ประชุมชี้แจงประชาชน ผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบข้อมูล หารือมาตรการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน 21002560099999 50,000.00 50,000.00 100.00 0.00 0.00
106 ค่าเอกสารการอบรม วัสดุสำนักงาน และสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในการดำเนินงาน 21002560099999 50,000.00 50,000.00 100.00 0.00 0.00
201 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายและคืนข้อมูลด้านทุพโภชนาการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทางโภชนาการฯในพื้นที่อ่างเก็บน้ำปี้ 21002560099999 50,800.00 50,800.00 100.00 0.00 0.00
202 จัดอบรมให้ความรู้ทางด้านอาหารและโภชนาการให้แก่มารดาหรือผู้ปกครองที่มีบุตรมีภาวะทุพโภชนาการเกินกลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำปี้ 21002560099999 30,000.00 30,000.00 100.00 0.00 0.00
203 ประชุมเพื่อถอดบทเรียนผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายเด็กก่อนวัยเรียน และเด็กวัยเรียน ในการขับเคลื่อนด้านภาวะทุพโภชนาการและจัดการน้ำหนักเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำปี้ 21002560099999 34,200.00 34,200.00 100.00 0.00 0.00
204 ประชุมเพื่อถอดบทเรียนผู้ดูแลเด็กและครูอนามัยโรงเรียน ในการขับเคลื่อนด้านภาวะทุพโภชนาการและจัดการน้ำหนักเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำปี้ 21002560099999 18,500.00 18,500.00 100.00 0.00 0.00
205 ประชุมเพื่อถอดบทเรียนนักเรียนเรื่องการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและการจัดการจัดการน้ำหนักอ้วนกลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำ 21002560099999 37,000.00 37,000.00 100.00 0.00 0.00
206 ประชุมเพื่อติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการของ จนท.สธ นักเรียน ครู ผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายและศูนย์เด็กเล็ก 21002560099999 12,500.00 12,500.00 100.00 0.00 0.00
207 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านโภชนาการ 21002560099999 17,000.00 17,000.00 100.00 0.00 0.00
301 อบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ จังหวัดพะเยา 21002560099999 30,700.00 30,700.00 100.00 0.00 0.00
302 การเฝ้าระวังด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ จังหวัดพะเยา 21002560099999 42,000.00 42,000.00 100.00 0.00 0.00
303 ติดตามความก้าวหน้า/ประชุม/อบรม การดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน สาธารณสุข โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ จังหวัดพะเยา 21002560099999 27,300.00 27,300.00 100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 500,000.00 500,000.00 100.00 0.00 0.00
คก.ที่ 51 : ถ่ายทอดความรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ - [210025600M4957] : ได้รับจัดสรรรวม 46,500.00บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 43001 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
5101 ประชุมผู้นำชุมชนในการคัดเลือกแกนนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพ 210025600M4957 4,900.00 4,900.00 100.00 0.00 0.00
5102 ประชุมให้ความรู้แกนนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพ 210025600M4957 12,800.00 12,800.00 100.00 0.00 0.00
5104 แกนนำสุขภาพ ฯดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มเสี่ยง 210025600M4957 19,200.00 19,200.00 100.00 0.00 0.00
5105 ติดตามประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน 210025600M4957 9,600.00 9,600.00 100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 46,500.00 46,500.00 100.00 0.00 0.00
คก.ที่ 53 : การเตรียมการด้านสาธารณสุขรองรับผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควัน - [21002560099999] : ได้รับจัดสรรรวม 450,000.00บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 43003 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
530101 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมการด้านสาธารณสุขรองรับผลกระทบต่อสุขภาพ จากภาวะหมอกควัน 21002560099999 351,332.00 351,332.00 100.00 0.00 0.00
530102 กิจกรรมประชาสัมพันธ์รณงค์ในพื้นที่ 21002560099999 98,668.00 98,668.00 100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 450,000.00 450,000.00 100.00 0.00 0.00
คก.ที่ 61 : พัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2561 - [] : ได้รับจัดสรรรวม 40,000.00บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 43004 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
6101 สื่อประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์และความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแรงงานต่างด้าวและคนต่างด้าว 40,000.00 40,000.00 100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 40,000.00 40,000.00 100.00 0.00 0.00
คก.ที่ 910 : ค่าอินเตอร์เน็ต - [210025600M4979] : ได้รับจัดสรรรวม 1,692,608.41บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 06566 รพ.สต.จำป่าหวาย
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
605 สสอ.เมืองพะเยา 210025600M4979 10,593.00 10,593.00 100.00 0.00 0.00
606 สสอ.จุน 210025600M4979 8,445.35 8,445.35 100.00 0.00 0.00
607 สสอ.เชียงคำ 210025600M4979 26,322.00 26,322.00 100.00 0.00 0.00
608 สสอ.เชียงม่วน 210025600M4979 29,521.30 29,521.30 100.00 0.00 0.00
609 สสอ.ดอกคำใต้ 210025600M4979 28,496.51 26,356.51 92.49 2,140.00 7.51
610 สสอ.ปง 210025600M4979 14,006.15 14,006.15 100.00 0.00 0.00
611 สสอ.แม่ใจ 210025600M4979 11,275.44 10,419.44 92.41 856.00 7.59
612 สสอ.ภูซาง 210025600M4979 12,521.20 12,521.20 100.00 0.00 0.00
6554 รพ.สต.ดงเจน 210025600M4979 8,613.19 8,613.19 100.00 0.00 0.00
6555 รพ.สต.บ้านเจน 210025600M4979 7,490.00 7,490.00 100.00 0.00 0.00
6556 รพ.สต.บ้านร่องคำหลวง 210025600M4979 5,345.78 5,345.78 100.00 0.00 0.00
6557 รพ.สต.แม่นาเรือ 210025600M4979 5,681.70 5,681.70 100.00 0.00 0.00
6558 รพ.สต.บ้านตุ่น 210025600M4979 6,851.21 6,851.21 100.00 0.00 0.00
6559 รพ.สต.บ้านต๊ำ 210025600M4979 9,533.70 9,533.70 100.00 0.00 0.00
6560 รพ.สต.บ้านต๋อม 210025600M4979 6,420.00 6,420.00 100.00 0.00 0.00
6561 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯ แม่ปืม 210025600M4979 3,156.50 3,156.50 100.00 0.00 0.00
6562 รพ.สต.บ้านป่าฝาง 210025600M4979 5,243.00 5,243.00 100.00 0.00 0.00
6563 รพ.สต.ห้วยแก้ว 210025600M4979 8,271.10 7,639.80 92.37 631.30 7.63
6564 รพ.สต.แม่กา 210025600M4979 8,734.41 8,734.41 100.00 0.00 0.00
6565 รพ.สต.บ้านใหม่ 210025600M4979 5,992.00 5,992.00 100.00 0.00 0.00
6566 รพ.สต.จำป่าหวาย 210025600M4979 6,443.48 6,443.48 100.00 0.00 0.00
6567 รพ.สต.ท่าวังทอง 210025600M4979 4,419.10 4,419.10 100.00 0.00 0.00
6568 รพ.สต.แม่ใส 210025600M4979 5,050.40 5,050.40 100.00 0.00 0.00
6569 รพ.สต.บ้านสาง 210025600M4979 5,429.18 4,679.48 86.19 749.70 13.81
6570 รพ.สต.ท่าจำปี 210025600M4979 6,423.21 6,423.21 100.00 0.00 0.00
6571 รพ.สต.แม่อิง 210025600M4979 5,681.70 5,681.70 100.00 0.00 0.00
6572 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯ อนาลโย 210025600M4979 7,618.40 7,618.40 100.00 0.00 0.00
6573 รพ.สต.จุน 210025600M4979 8,025.00 8,025.00 100.00 0.00 0.00
6574 รพ.สต.บ้านธาตุขิงแกง 210025600M4979 6,313.00 6,313.00 100.00 0.00 0.00
6575 รพ.สต.บ้านศรีมาลัย 210025600M4979 5,049.80 5,049.80 100.00 0.00 0.00
6576 รพ.สต.บ้านร่องย้าง 210025600M4979 7,575.60 5,681.70 75.00 1,893.90 25.00
6577 รพ.สต.ลอ 210025600M4979 8,871.69 8,871.69 100.00 0.00 0.00
6578 รพ.สต.หงส์หิน 210025600M4979 6,176.94 6,176.94 100.00 0.00 0.00
6579 รพ.สต.บ้านสักลอ 210025600M4979 6,241.20 5,609.90 89.88 631.30 10.12
6580 รพ.สต.ทุ่งรวงทอง 210025600M4979 6,313.00 6,313.00 100.00 0.00 0.00
6581 รพ.สต.ห้วยยางขาม 210025600M4979 9,383.90 7,864.50 83.81 1,519.40 16.19
6582 รพ.สต.เชียงคำ 210025600M4979 10,014.81 10,014.81 100.00 0.00 0.00
6583 รพ.สต.น้ำแวน 210025600M4979 5,993.79 5,993.79 100.00 0.00 0.00
6584 รพ.สต.บ้านผาลาด 210025600M4979 2,815.48 2,815.48 100.00 0.00 0.00
6585 รพ.สต.เวียง 210025600M4979 7,484.55 7,484.55 100.00 0.00 0.00
6586 รพ.สต.บ้านฝายกวาง 210025600M4979 9,080.35 8,075.35 88.93 1,005.00 11.07
6587 รพ.สต.บ้านแวนโค้ง 210025600M4979 4,868.50 4,868.50 100.00 0.00 0.00
6588 รพ.สต.เจดีย์คำ 210025600M4979 5,377.87 5,377.87 100.00 0.00 0.00
6589 รพ.สต.บ้านหนองป่าแพะ 210025600M4979 4,196.70 4,196.70 100.00 0.00 0.00
6590 รพ.สต.ร่มเย็น 210025600M4979 6,944.30 6,944.30 100.00 0.00 0.00
6591 รพ.สต.เชียงบาน 210025600M4979 6,848.00 6,848.00 100.00 0.00 0.00
6592 รพ.สต.แม่ลาว 210025600M4979 5,862.33 5,862.33 100.00 0.00 0.00
6593 รพ.สต.บ้านน้ำมิน 210025600M4979 4,494.00 4,494.00 100.00 0.00 0.00
6594 รพ.สต.บ้านจำบอน 210025600M4979 6,571.24 6,571.24 100.00 0.00 0.00
6595 รพ.สต.บ้านสันปูเลย 210025600M4979 10,265.95 10,265.92 100.00 0.03 0.00
6596 รพ.สต.บ้านปางมดแดง 210025600M4979 4,417.40 4,417.40 100.00 0.00 0.00
6597 รพ.สต.ทุ่งผาสุข 210025600M4979 6,206.00 6,206.00 100.00 0.00 0.00
6598 รพ.สต.บ้านปิน 210025600M4979 26,643.00 26,643.00 100.00 0.00 0.00
6599 รพ.สต.บ้านไชยสถาน 210025600M4979 5,050.40 5,050.40 100.00 0.00 0.00
6600 รพ.สต.บ้านบ่อเบี้ย 210025600M4979 11,227.51 11,227.51 100.00 0.00 0.00
6601 รพ.สต.บ้านท่าฟ้าใต้ 210025600M4979 23,978.70 23,978.70 100.00 0.00 0.00
6602 รพ.สต.สระ 210025600M4979 5,457.00 5,457.00 100.00 0.00 0.00
6603 รพ.สต.บุญเกิด 210025600M4979 7,186.46 7,186.46 100.00 0.00 0.00
6604 รพ.สต.ดอกคำใต้ 210025600M4979 9,630.00 9,630.00 100.00 0.00 0.00
6605 รพ.สต.บ้านถ้ำ 210025600M4979 19,260.00 19,260.00 100.00 0.00 0.00
6606 รพ.สต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ 210025600M4979 8,666.95 8,038.35 92.75 628.60 7.25
6607 รพ.สต.บ้านปิน 210025600M4979 9,296.16 9,296.16 100.00 0.00 0.00
6608 รพ.สต.ขุนลาน 210025600M4979 6,944.30 6,944.30 100.00 0.00 0.00
6609 รพ.สต.ห้วยลาน 210025600M4979 12,840.00 12,840.00 100.00 0.00 0.00
6610 รพ.สต.สันโค้ง 210025600M4979 6,527.00 6,527.00 100.00 0.00 0.00
6611 รพ.สต.บ้านจำไก่ 210025600M4979 749.00 749.00 100.00 0.00 0.00
6612 รพ.สต.ป่าซาง 210025600M4979 6,313.00 6,313.00 100.00 0.00 0.00
6613 รพ.สต.หนองหล่ม 210025600M4979 6,944.55 6,944.55 100.00 0.00 0.00
6614 รพ.สต.ดงสุวรรณ 210025600M4979 6,651.12 5,741.62 86.33 909.50 13.67
6615 รพ.สต.คือเวียง 210025600M4979 10,143.60 10,143.60 100.00 0.00 0.00
6616 รพ.สต.บ้านปาง 210025600M4979 6,855.49 6,855.49 100.00 0.00 0.00
6617 รพ.สต.บ้านม่วง 210025600M4979 3,156.50 3,156.50 100.00 0.00 0.00
6618 รพ.สต.บ้านร่องเอี่ยน 210025600M4979 4,846.76 4,846.76 100.00 0.00 0.00
6619 รพ.สต.ควร 210025600M4979 1,262.60 1,262.60 100.00 0.00 0.00
6620 รพ.สต.ออย 210025600M4979 3,156.50 3,156.50 100.00 0.00 0.00
6621 รพ.สต.บ้านฝายแก้ว 210025600M4979 3,787.80 3,787.80 100.00 0.00 0.00
6622 รพ.สต.บ้านหนองบัว 210025600M4979 3,156.50 3,156.50 100.00 0.00 0.00
6623 รพ.สต.งิม 210025600M4979 3,156.15 3,156.15 100.00 0.00 0.00
6624 รพ.สต.บ้านเลี้ยว 210025600M4979 2,996.00 2,996.00 100.00 0.00 0.00
6625 รพ.สต.ปางค่า 210025600M4979 4,322.80 4,322.80 100.00 0.00 0.00
6626 รพ.สต.ขุนควร 210025600M4979 4,776.48 4,419.10 92.52 357.38 7.48
6627 รพ.สต.บ้านสบขาม 210025600M4979 3,298.81 3,298.81 100.00 0.00 0.00
6628 รพ.สต.แม่ใจ 210025600M4979 7,221.62 7,221.62 100.00 0.00 0.00
6629 รพ.สต.บ้านป่าตึง 210025600M4979 5,050.40 5,050.40 100.00 0.00 0.00
6630 รพ.สต.ศรีถ้อย 210025600M4979 5,681.70 5,681.70 100.00 0.00 0.00
6631 รพ.สต.แม่สุก 210025600M4979 5,157.40 5,157.40 100.00 0.00 0.00
6632 รพ.สต.บ้านหนองสระ 210025600M4979 5,156.78 5,156.78 100.00 0.00 0.00
6633 รพ.สต.บ้านเหล่า 210025600M4979 5,935.24 5,935.24 100.00 0.00 0.00
6634 รพ.สต.บ้านดงอินตา 210025600M4979 4,815.00 4,815.00 100.00 0.00 0.00
6635 รพ.สต.เจริญราษฎร์ 210025600M4979 5,050.40 5,050.40 100.00 0.00 0.00
6636 รพ.สต.ป่าแฝก 210025600M4979 5,681.70 5,681.70 100.00 0.00 0.00
6637 รพ.สต.บ้านฮวก 210025600M4979 6,527.00 6,527.00 100.00 0.00 0.00
6638 รพ.สต.ภูซาง 210025600M4979 8,622.49 7,785.75 90.30 836.74 9.70
6639 รพ.สต.ป่าสัก 210025600M4979 9,369.99 8,620.99 92.01 749.00 7.99
6640 รพ.สต.ทุ่งกล้วย 210025600M4979 7,343.79 7,343.79 100.00 0.00 0.00
6641 รพ.สต.เชียงแรง 210025600M4979 9,679.65 8,031.85 82.98 1,647.80 17.02
6642 รพ.สต.บ้านดอนมูล 210025600M4979 8,473.64 8,473.64 100.00 0.00 0.00
6643 รพ.สต.สบบง 210025600M4979 9,701.07 9,202.01 94.86 499.06 5.14
10408 รพ.สต.บ้านปางถ้ำ 210025600M4979 6,143.94 1,872.50 30.48 4,271.44 69.52
10409 สสช.บ้านต้นผึ้ง 210025600M4979 3,584.96 1,449.24 40.43 2,135.72 59.57
10410 สสช.บ้านคะแนง 210025600M4979 13,123.55 9,740.21 74.22 3,383.34 25.78
10411 สสช.บ้านนาบัว 210025600M4979 8,656.30 8,656.30 100.00 0.00 0.00
10412 สสช.บ้านห้วยก้างปลา 210025600M4979 21,324.03 21,324.03 100.00 0.00 0.00
10413 สสช.ปางงุ้น 210025600M4979 963.00 963.00 100.00 0.00 0.00
10415 สสช.บ้านทุ่งแต 210025600M4979 2,247.00 2,247.00 100.00 0.00 0.00
10416 สสช.บ้านปางผักหม 210025600M4979 1,893.90 1,893.90 100.00 0.00 0.00
10418 สสช.บ้านสิบสองพัฒนา 210025600M4979 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10419 สสช.บ้านห้วยคอกหมู 210025600M4979 1,893.90 1,893.90 100.00 0.00 0.00
10420 รพ.สต.บ้านน้ำปุก 210025600M4979 4,419.10 2,525.20 57.14 1,893.90 42.86
10421 สสช.บ้านสันติสุข 210025600M4979 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10717 รพท.พะเยา 210025600M4979 167,290.60 158,966.00 95.02 8,324.60 4.98
10718 รพท.เชียงคำ 210025600M4979 51,643.55 49,728.25 96.29 1,915.30 3.71
11184 รพช.จุน 210025600M4979 60,611.30 60,611.30 100.00 0.00 0.00
11185 รพช.เชียงม่วน 210025600M4979 61,850.84 61,850.84 100.00 0.00 0.00
11186 รพช.ดอกคำใต้ 210025600M4979 89,623.20 89,623.20 100.00 0.00 0.00
11187 รพช.ปง 210025600M4979 57,186.00 57,186.00 100.00 0.00 0.00
11188 รพช.แม่ใจ 210025600M4979 40,272.00 40,272.00 100.00 0.00 0.00
14017 รพ.สต.บ้านห้วยเคียน 210025600M4979 7,732.46 7,732.46 100.00 0.00 0.00
14156 สสอ.ภูกามยาว 210025600M4979 19,260.00 19,260.00 100.00 0.00 0.00
15017 รพ.สต.สว่างอารมณ์ 210025600M4979 6,741.00 4,815.00 71.43 1,926.00 28.57
40744 รพช.ภูซาง 210025600M4979 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40745 รพช.ภูกามยาว 210025600M4979 28,649.20 28,649.20 100.00 0.00 0.00
43001 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา อินเตอร์เน็ต 210025600M4979 178,947.60 178,947.60 100.00 0.00 0.00
43002 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา อื่นๆ 210025600M4979 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43003 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา Web Conference 210025600M4979 91,831.56 91,500.00 99.64 331.56 0.36
รวมเป็นเงิน 1,692,608.41 1,653,371.84 97.68 39,236.57 2.32