รายงานสรุปการเบิก-จ่าย คก.ย่อย (จัดสรรให้พื้นที่) ปีงบประมาณ 2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ข้อมูล ณ วันที่ 20-11-2018

คก.ที่ 4 : พัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงานและป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ จ.พะเยา ปี2561 - [210025600M4950]
รหัสกิจกรรม 4105 สนับสนุนการดำเนินงาน"ต้นแบบโภชนาการลดเสี่ยง ลดโรคNCDs ในครัวเรือน " ทุกอำเภอ วงเงินที่จัดสรรรวม 45,000.00 บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 43006 กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
00605 สนับสนุนการดำเนินงาน"ต้นแบบโภชนาการลดเสี่ยง ลดโรค NCDs ในครัวเรือน สสอ.เมือง 210025600M4950 5,000.00 5,000.00 100.00 0.00 0.00
00606 สนับสนุนการดำเนินงาน"ต้นแบบโภชนาการลดเสี่ยง ลดโรค NCDs ในครัวเรือน สสอ.จุน 210025600M4950 5,000.00 5,000.00 100.00 0.00 0.00
00607 สนับสนุนการดำเนินงาน"ต้นแบบโภชนาการลดเสี่ยง ลดโรค NCDs ในครัวเรือน สสอ.เชียงคำ 210025600M4950 5,000.00 5,000.00 100.00 0.00 0.00
00609 สนับสนุนการดำเนินงาน"ต้นแบบโภชนาการลดเสี่ยง ลดโรค NCDs ในครัวเรือน สสอ.ดอกคำใต้ 210025600M4950 5,000.00 5,000.00 100.00 0.00 0.00
00610 สนับสนุนการดำเนินงาน"ต้นแบบโภชนาการลดเสี่ยง ลดโรค NCDs ในครัวเรือน สสอ.ปง 210025600M4950 5,000.00 5,000.00 100.00 0.00 0.00
00611 สนับสนุนการดำเนินงาน"ต้นแบบโภชนาการลดเสี่ยง ลดโรค NCDs ในครัวเรือน สสอ.แม่ใจ 210025600M4950 5,000.00 5,000.00 100.00 0.00 0.00
00612 สนับสนุนการดำเนินงาน"ต้นแบบโภชนาการลดเสี่ยง ลดโรค NCDs ในครัวเรือน สสอ.ภูซาง 210025600M4950 5,000.00 5,000.00 100.00 0.00 0.00
11185 สนับสนุนการดำเนินงาน"ต้นแบบโภชนาการลดเสี่ยง ลดโรค NCDs ในครัวเรือน รพ.เชียงม่วน 210025600M4950 5,000.00 5,000.00 100.00 0.00 0.00
14156 สนับสนุนการดำเนินงาน"ต้นแบบโภชนาการลดเสี่ยง ลดโรค NCDs ในครัวเรือน สสอ.ภูกามยาว 210025600M4950 5,000.00 5,000.00 100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 45,000.00 45,000.00 100.00 0.00 0.00
คก.ที่ 9 : สนับสนุนการจัดการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และภัยสุขภาพ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 - [210025600M4980]
รหัสกิจกรรม 9101 พัฒนาระบบกลไก การจัดการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และ ทีมปฏิบัติการมาตรฐาน วงเงินที่จัดสรรรวม 40,460.00 บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 43005 กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (CD)
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
00605 สสอ.เมือง 210025600M4980 3,500.00 3,500.00 100.00 0.00 0.00
00606 สสอ.จุน 210025600M4980 3,500.00 3,500.00 100.00 0.00 0.00
00608 สสอ.เชียงม่วน 210025600M4980 3,500.00 3,500.00 100.00 0.00 0.00
00609 สสอ.ดอกคำใต้ 210025600M4980 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00 100.00
00610 สสอ.ปง 210025600M4980 3,500.00 3,500.00 100.00 0.00 0.00
00611 สสอ.แม่ใจ 210025600M4980 3,500.00 3,500.00 100.00 0.00 0.00
00612 สสอ.ภูซาง 210025600M4980 3,500.00 3,500.00 100.00 0.00 0.00
10718 รพ.เชียงคำ 210025600M4980 3,500.00 3,112.00 88.91 388.00 11.09
11188 รพ.แม่ใจ 210025600M4980 3,500.00 3,500.00 100.00 0.00 0.00
14156 สสอ.ภูกามยาว 210025600M4980 3,500.00 3,500.00 100.00 0.00 0.00
43005 กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (CD) 210025600M4980 5,460.00 8,410.00 154.03 -2,950.00 -54.03
รวมเป็นเงิน 40,460.00 39,522.00 97.68 938.00 2.32
คก.ที่ 12 : พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอปี 2561 - [210025600M4954]
รหัสกิจกรรม 12108 สนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ วงเงินที่จัดสรรรวม 90,000.00 บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 43009 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสาธารณสุข
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
00605 สนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ สสอ.เมือง 210025600M4954 10,000.00 10,000.00 100.00 0.00 0.00
00606 สนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ สสอ.จุน 210025600M4954 10,000.00 10,000.00 100.00 0.00 0.00
00607 สนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ สสอ.เชียงคำ 210025600M4954 10,000.00 10,000.00 100.00 0.00 0.00
00608 สนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ สสอ.เชียงม่วน 210025600M4954 10,000.00 10,000.00 100.00 0.00 0.00
00609 สนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ สสอ.ดอกคำใต้ 210025600M4954 10,000.00 4,000.00 40.00 6,000.00 60.00
00610 สนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ สสอ.ปง 210025600M4954 10,000.00 10,000.00 100.00 0.00 0.00
00611 สนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ สสอ.แม่ใจ 210025600M4954 10,000.00 10,000.00 100.00 0.00 0.00
00612 สนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ สสอ.ภูซาง 210025600M4954 10,000.00 10,000.00 100.00 0.00 0.00
14156 สนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ สสอ.ภูกามยาว 210025600M4954 10,000.00 4,988.00 49.88 5,012.00 50.12
รวมเป็นเงิน 90,000.00 78,988.00 87.76 11,012.00 12.24
คก.ที่ 15 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปี 2561 - [210025600M4954]
รหัสกิจกรรม 15102 การฝึกอบรมหลักสูตรทางการบริหาร - ระดับสูง - ระดับกลาง - ระดับต้น วงเงินที่จัดสรรรวม 138,000.00 บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 43012 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
00606 สสอ.จุน 210025600M4954 30,000.00 30,000.00 100.00 0.00 0.00
00607 สสอ.เชียงคำ 210025600M4954 30,000.00 30,000.00 100.00 0.00 0.00
00612 สสอ.ภูซาง 210025600M4954 30,000.00 30,000.00 100.00 0.00 0.00
10421 รพ.สต.สันติสุข 210025600M4954 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00 100.00
14156 สสอ.ภูกามยาว 210025600M4954 24,000.00 24,000.00 100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 138,000.00 174,186.00 126.22 -36,186.00 -26.22
คก.ที่ 18 : การพัฒนาระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน - [210025600M4954]
รหัสกิจกรรม 1801 พัฒนาการดำเนินงานระบบควบคุมภายใน หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วงเงินที่จัดสรรรวม 25,900.00 บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 43002 กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
00605 สสอ.เมือง 210025600M4954 3,000.00 3,000.00 100.00 0.00 0.00
00606 สสอ.จุน 210025600M4954 3,000.00 3,000.00 100.00 0.00 0.00
43002 กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 210025600M4954 19,900.00 19,900.00 100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 25,900.00 25,900.00 100.00 0.00 0.00
คก.ที่ 18 : การพัฒนาระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน - [210025600M4954]
รหัสกิจกรรม 1802 ตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา วงเงินที่จัดสรรรวม 66,620.00 บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 43002 กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
00607 สสอ.เชียงคำ 210025600M4954 3,000.00 3,000.00 100.00 0.00 0.00
00608 สสอ.เชียงม่วน 210025600M4954 3,000.00 3,000.00 100.00 0.00 0.00
00609 สสอ.ดอกคำใต้ 210025600M4954 3,000.00 3,000.00 100.00 0.00 0.00
00610 สสอ.ปง 210025600M4954 3,000.00 3,000.00 100.00 0.00 0.00
00611 สสอ.แม่ใจ 210025600M4954 3,000.00 3,000.00 100.00 0.00 0.00
00612 สสอ.ภูซาง 210025600M4954 3,000.00 3,000.00 100.00 0.00 0.00
14156 สสอ.ภูกามยาว 210025600M4954 3,000.00 3,000.00 100.00 0.00 0.00
43002 กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 210025600M4954 45,620.00 38,098.00 83.51 7,522.00 16.49
รวมเป็นเงิน 66,620.00 59,098.00 88.71 7,522.00 11.29
คก.ที่ 37 : การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 - [210025600M4980]
รหัสกิจกรรม 3703 สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งๆละ 9,000 บาทเพื่อดำเนินงานในศูนย์พึ่งได้ วงเงินที่จัดสรรรวม 45,000.00 บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 43007 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
11184 รพช.จุน 210025600M4980 9,000.00 9,000.00 100.00 0.00 0.00
11185 รพช.เชียงม่วน 210025600M4980 9,000.00 8,489.10 94.32 510.90 5.68
11186 รพช.ดอกคำใต้ 210025600M4980 9,000.00 9,000.00 100.00 0.00 0.00
11187 รพช.ปง 210025600M4980 9,000.00 9,000.00 100.00 0.00 0.00
11188 รพช.แม่ใจ 210025600M4980 9,000.00 9,000.00 100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 45,000.00 44,489.10 98.86 510.90 1.14
คก.ที่ 37 : การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 - [210025600M4980]
รหัสกิจกรรม 3705 สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรับนโยบายและพัฒนาวิชาการประจำปีและเข้ารับการอบรมการให้การปรึกษาเพื่อฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพ วงเงินที่จัดสรรรวม 34,400.00 บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 43007 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
11184 รพช.จุน 210025600M4980 13,000.00 13,000.00 100.00 0.00 0.00
11187 รพช.ปง 210025600M4980 13,000.00 13,000.00 100.00 0.00 0.00
43006 กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD) 210025600M4980 8,400.00 0.00 0.00 8,400.00 100.00
รวมเป็นเงิน 34,400.00 34,340.00 99.83 60.00 0.17
คก.ที่ 40 : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - [210025600M4991]
รหัสกิจกรรม 40107 จัดสรรงบฯรายจ่ายให้กับสสอ.ในสังกัด วงเงินที่จัดสรรรวม 39,600.00 บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 43013 กลุ่มงานนิติการ
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
00605 สสอ.เมือง 210025600M4991 4,000.00 4,000.00 100.00 0.00 0.00
00606 สสอ.จุน 210025600M4991 4,000.00 4,000.00 100.00 0.00 0.00
00607 สสอ.เชียงคำ 210025600M4991 4,000.00 4,000.00 100.00 0.00 0.00
00608 สสอ.เชียงม่วน 210025600M4991 4,000.00 4,000.00 100.00 0.00 0.00
00609 สสอ.ดอกคำใต้ 210025600M4991 4,000.00 4,000.00 100.00 0.00 0.00
00610 สสอ.ปง 210025600M4991 4,000.00 4,000.00 100.00 0.00 0.00
00611 สสอ.แม่ใจ 210025600M4991 4,000.00 4,000.00 100.00 0.00 0.00
00612 สสอ.ภูซาง 210025600M4991 4,000.00 4,000.00 100.00 0.00 0.00
14156 สสอ.ภูกามยาว 210025600M4991 4,000.00 4,000.00 100.00 0.00 0.00
43013 กลุ่มงานนิติการ 210025600M4991 3,600.00 0.00 0.00 3,600.00 100.00
รวมเป็นเงิน 39,600.00 36,000.00 90.91 3,600.00 9.09
คก.ที่ 47 : สนับสนุนการดำเนินงานควบคุมโรคหนอนพยาธิ ตามพระราชดำริฯ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 - [210025600M4957]
รหัสกิจกรรม 4701 ตรวจคัดกรองค้นหาหนอนพยาธิ ด้วยการตรวจอุจจาระ ตรวจนักเรียนทุกคน วงเงินที่จัดสรรรวม 103,000.00 บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 43005 กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (CD)
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
00605 สสอ.เมือง 210025600M4957 7,500.00 7,500.00 100.00 0.00 0.00
00606 สสอ.จุน 210025600M4957 55,250.00 55,200.00 99.91 50.00 0.09
00607 สสอ.เชียงคำ 210025600M4957 8,000.00 8,000.00 100.00 0.00 0.00
00608 สสอ.เชียงม่วน 210025600M4957 2,000.00 2,000.00 100.00 0.00 0.00
00609 สสอ.ดอกคำใต้ 210025600M4957 6,250.00 6,250.00 100.00 0.00 0.00
00610 สสอ.ปง 210025600M4957 15,750.00 15,750.00 100.00 0.00 0.00
00611 สสอ.แม่ใจ 210025600M4957 3,250.00 3,250.00 100.00 0.00 0.00
00612 สสอ.ภูซาง 210025600M4957 5,000.00 5,000.00 100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 103,000.00 104,674.10 101.63 -1,674.10 -1.63
คก.ที่ 48 : กำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ - [210025600M4957]
รหัสกิจกรรม 480102 1.2 ตำบลจัดการสุขภาพเป้าหมาย (ตำบลปง, เชียงม่วน, แม่กา) วงเงินที่จัดสรรรวม 135,750.00 บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 43006 กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
06564 รพ.สต.แม่กา 210025600M4957 25,500.00 0.00 0.00 25,500.00 100.00
06598 รพ.สต.บ้านปิน 210025600M4957 27,250.00 27,250.00 100.00 0.00 0.00
06599 รพ.สต.ไชยสถาน 210025600M4957 18,000.00 18,000.00 100.00 0.00 0.00
06617 รพ.สต.ม่วง 210025600M4957 27,500.00 27,500.00 100.00 0.00 0.00
06618 รพ.สต.ร้องเอี่ยน 210025600M4957 17,750.00 17,750.00 100.00 0.00 0.00
14017 รพ.สต.ห้วยเคียน 210025600M4957 19,750.00 0.00 0.00 19,750.00 100.00
รวมเป็นเงิน 135,750.00 135,750.00 100.00 0.00 0.00
คก.ที่ 48 : กำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ - [210025600M4957]
รหัสกิจกรรม 480103 1.3 ตำบลจัดการสุขภาพพื้นที่เป้าหมาย ต.งิม วงเงินที่จัดสรรรวม 25,000.00 บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 43006 กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
06622 รพ.สต.หนองบัว 210025600M4957 7,400.00 7,400.00 100.00 0.00 0.00
06623 รพ.สต.งิม 210025600M4957 7,200.00 7,200.00 100.00 0.00 0.00
06624 รพ.สต.บ้านเลี้ยว 210025600M4957 8,400.00 8,400.00 100.00 0.00 0.00
10415 สสช.ทุ่งแต 210025600M4957 2,000.00 2,000.00 100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 25,000.00 25,000.00 100.00 0.00 0.00
คก.ที่ 48 : กำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ - [210025600M4957]
รหัสกิจกรรม 480104 1.4 ตำบลจัดการสุขภาพพื้นที่ตำบลออย วงเงินที่จัดสรรรวม 25,000.00 บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 43006 กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
06620 รพ.สต.ออย 210025600M4957 15,500.00 15,500.00 100.00 0.00 0.00
06621 รพ.สต.ฝายแก้ว 210025600M4957 9,500.00 9,500.00 100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 25,000.00 25,000.00 100.00 0.00 0.00
คก.ที่ 48 : กำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ - [210025600M4957]
รหัสกิจกรรม 480205 2.5 การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี (CCA) วงเงินที่จัดสรรรวม 275,000.00 บาท
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 43006 กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
รายละเอียดดังนี้
รหัส โครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม รหัสกิจกรรม ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
10717 รพ.พะเยา 210025600M4957 84,150.00 82,540.00 98.09 1,610.00 1.91
10718 รพ.เชียงคำ 210025600M4957 61,600.00 61,516.00 99.86 84.00 0.14
11184 รพ.จุน 210025600M4957 26,950.00 26,950.00 100.00 0.00 0.00
11185 รพ.เชียงม่วน 210025600M4957 12,100.00 12,100.00 100.00 0.00 0.00
11186 รพ.ดอกคำใต้ 210025600M4957 42,900.00 42,900.00 100.00 0.00 0.00
11187 รพ.ปง 210025600M4957 27,500.00 27,500.00 100.00 0.00 0.00
11188 รพ.แม่ใจ 210025600M4957 19,800.00 19,800.00 100.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงิน 275,000.00 273,306.00 99.38 1,694.00 0.62